Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Entledigande av byggnads- och tillståndsnämndens presidium KS-0074/2018
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB innehållande fastigheten Kartan 1, Hallonbergen 2 AB innehållande fastighete KS-0002/2017
Ställningstagande till Sundbybergs stadshus AB:s utställande av borgen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende övertagande av hyresavtal från Sundbybergs stad för verksamhetslokaler på fastigheten Sundbyberg 2:84 KS-0051/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren (publ) KS-0072/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB KS-0073/2018
Entledigande av en ledamot i styrelsen för Sundbybergs Bredband AB KS-0075/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling AB KS-0076/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB KS-0077/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB KS-0079/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren HBC AB KS-0080/2018
Entledigande av ledamot tillika ordförande i styrelsen för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB KS-0081/2018
Entledigande av en ledamot i styrelsen för Sundbybergs stadsnätsbolag AB KS-0082/2018
Motion - Man bör komplettera obevakade övergångsställen med ljussignal. Väckt av Stefan Buncic (SD). KS-0096/2018
Motion - Sundbyberg bör bilda ett område för boendeparkering. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0128/2018
Medborgarförslag - Lägg till ett "h" så det blir Lilla Ahlby igen, precis så som det stavades på Gustaf II Adolfs tid. KS-0085/2018
Medborgarförslag - Nästa jul på Ekbacken 2018 placeras julgranen i den stängda och kanske insnöade fontänen! KS-0086/2018
Medborgarförslag - Öppna kulturverksamhet för barn och ungdom i centrala sundbyberg KS-0087/2018
Medborgarförslag - Återvinning av saker och kläder mellan medborgare boende i Sundbyberg KS-0083/2018
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen KS-0270/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! KS-0501/2017
Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen varav 3 för tätortsförhållanden och 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor KS-0360/2017
Fyllnadsval av ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0923/2017
Avsägelse av Oiva Kaarela (S) som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0923/2017
Avsägelse av Gustaf Öbrink (C) som ersättare i kommunala pensionärsrådet samt fyllnadsval för tiden fram till och med den 31 december 2018 KS-0095/2018
Fyllnadsval 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande i byggnads- och tillståndsnämnden för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0928/2017
Fyllnadsval av ledamot tillika förste vice ordförande i styrelsen för Sundbybergs stadshus AB för tiden fram till årsstämma 2019 KS-0052/2018
Fyllnadsval av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren (publ) för tiden fram till årsstämma 2019 KS-0052/2018
Fyllnadsval av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB för tiden fram till årsstämma 2019 KS-0052/2018
Fyllnadsval av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0052/2018
Fyllnadsval av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB för tiden fram till årsstämma 2019 KS-0052/2018
Fyllnadsval av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren HBC AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0052/2018
Fyllnadsval av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0052/2018
Fyllnadsval av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0052/2018
Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i styrelsen för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0052/2018
Fyllnadsval av en ledamot i styrelsen för Sundbybergs Bredband AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0052/2018
Fyllnadsval av en ledamot i styrelsen för Sundbybergs stadsnätsbolag AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0052/2018
Avsägelse av Elsa Abraham (S) som ersättare i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0922/2017
Avsägelse av Ilona Heikka (L) som ersättare i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0922/2017
Avsägelse av Benny Nascimento (MP som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0923/2017
Avsägelse av Sophie Silverryd (M) som ledamot tillika ordförande i förskolenämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0924/2017
Svar på interpellation - Ta ansvar för kommunens krishantering! Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Alexandra Völker (S) KS-0069/2018
Interpellation - Samverka med ungdomarna. Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0129/2018