Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Trygve Gannholm (M) är Barbro Kjellin (M) KS-0023/2018
Information från kommunfullmäktiges revisorer
Revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda 2015 - 2018 KS-0954/2017
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen - Återkallande av beslut om att överlåta fastigheter med verksamhetslokaler till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB samt återkallande av beslut om borgensram KS-0296/2016
Detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge - beslut om antagande KS-0638/2015
Detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne - beslut om antagande KS-0029/2015
Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad KS-0774/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Stora Ursvik KB avseende del av Sundbyberg 2:85, Ursviks västra delar KS-0775/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren avseende del av Sundbyberg 2:79, Ursviks västra delar KS-0776/2017
Köpeavtal mellan Sundbybergs stad och Valla park Holding AB avseende köp av del av fastigheten Lådmakaren 3 KS-0777/2017
Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier redan nu! KS-0004/2018
Medborgarförslag - Låt de intresserade bostadsrättsföreningarna köpa sina bostäder innan det är försent! KS-0007/2018
Medborgarförslag - Ändring av Boendeparkeringen, som även gynnar kommunen. KS-0030/2018
Medborgarförslag - Utöka boendeparkeringstillståndet så att de gäller i hela Sundbyberg kommun (sveriges minsta) KS-0045/2018
Medborgarförslag - Grönare Grönkulla trädgårdsstad KS-0046/2018
Medborgarförslag - Nya idrottsarenor vid Sundbybergs IP KS-0940/2017
Medborgarförslag - Underbara Tornparken -vinter 2017/18 KS-0984/2017
Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen varav 3 för tätortsförhållanden och 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor KS-0360/2017
Fyllnadsval efter Maria Lindenryd som suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0052/2018
Val av tre ledamöter varav en ordförande till styrelsen för Visionsbolaget 12299 AB (559137-7337) u.n.ä.t. Lokalfastigheter Fastighetsutveckling BRF i Sundbyberg AB, dotterbolag till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0052/2018
Val av två lekmannarevisorer samt två personliga suppleanter till Visionsbolaget 12299 AB (559137-7337) u.n.ä.t. Lokalfastigheter Fastighetsutveckling BRF i Sundbyberg AB, dotterbolag till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, för tiden till och med årsstämm KS-0052/2018
Avsägelse av Ronnie Larsson (MP) som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0923/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Jag anser att något måste göras för att få ned farten på Järnvägsgatan, raksträckan västerut KS-0597/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Fartbulor på Ursviksvägen KS-0599/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Fler handikapplatser utanför biblioteket vid signalfabriken KS-0630/2017
Revisorernas granskning av det kommunala aktivitetsansvaret samt åtgärder för att minska skolfrånvaron KS-0055/2018
Interpellation - Ta ansvar för kommunens krishantering! Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Alexandra Völker (S) KS-0069/2018