Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 KS-0882/2017
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 KS-0882/2017
Tilläggslista 2 till kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 KS-0882/2017
Stadsdirektören informerar
Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad KS-0706/2017
Revidering av Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen samt tillfälligt höjd borgensram KS-0138/2018
Upphävande av kommunstyrelsens näringslivskommitté samt revidering av antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté och översiktsplanekommitté KS-0152/2018
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 KS-0093/2018
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 KS-0050/2018
Utveckling av Örskolan - inriktningsbeskrivning och val av upphandlingsförfarande KS-0295/2016
Planbesked för byggnation av skola och idrottshall på fastigheten KUNGSLJUSET 1 i stadsdelen Ör KS-0914/2017
Planbesked för ny- och tillbyggnation av bostäder och lokaler på fastigheterna STIGFINNAREN 8, VANDRAREN 9, SKIDÅKAREN 7, ORIENTERAREN 9 samt SUNDBYBERG 2:31, Rissneleden/Hallonbergsvägen/Skolgången, Hallonbergen KS-0941/2017
Godkännande av planprogram för Nya stadskärnan i centrala Sundbyberg samt planbesked inför det kommande detaljplanearbetet KS-0060/2015
Överenskommelse om tillägg till arbetsplan för E18 Hjulsta - Kista inom Sundbyberg samt övertagande och gränsdragningsavtal avseende E18 Hjulsta - Kista inom Sundbybergs kommun. KS-0800/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Naturvårdsverket att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft KS-0010/2018
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län KS-0853/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslaget till godsstrategi för Stockholmsregionen KS-0981/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten KS-0985/2017
Yttrande i mål 2927-18 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 29 januari 2018 om revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda 2015 - 2018 KS-0103/2018
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - bokcirkel samt deltagande i bokmässa KS-0033/2018
Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - dragspelskonsert KS-0053/2018
Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - morsdagsfirande 2018 KS-0054/2018
Svar på motion - Gratis halkskydd åt äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0614/2016
Val av sju ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande samt sju ersättare till kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté för tiden från den 15 mars 2018 till och med den 14 oktober 2018 KS-0022/2018
Val av sju ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande samt sju ersättare i kommunstyrelsens översiktsplanekommitté för perioden 15 mars 2018 - 14 oktober 2018 KS-0022/2018
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0002/2018
Protokoll för funktionshinderrådets sammanträde 7 februari 2018 KS-0027/2018
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté 5 februari 2018 KS-0089/2018
Protokoll för exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 12 februari 2018 KS-0936/2017
Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 6 mars 2018 KS-0029/2018
Tilläggsavtal till hyresavtal mellan Förvaltaren HBC AB och Sundbybergs stad avseende förhyrning av lokaler inom fastigheten Terränglöparen 11 KS-0002/2017
Avsägelse av Mikael T Eriksson (M) som stämmoombud i Sundbybergs stadshus AB samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0022/2018
Kompletterande ägardirektiv till koncernen Sundbybergs stadshus AB avseende stadsutvecklingen i Hallonbergen och medgivande till aktieägartillskott KS-0002/2017