Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde 5 februari 2018 KS-0882/2017
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 KS-0882/2017
Stadsdirektören informerar
Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan KS-0355/2017
Ställningstagande till Sundbybergs stadshus AB:s utställande av borgen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avseende övertagande av hyresavtal från Sundbybergs stad för verksamhetslokaler på fastigheten Sundbyberg 2:84 KS-0051/2018
Beställning av förhyrning av lokaler i fastigheten Kapellet 1 ”Bristol” Sturegatan 39 i centrala Sundbyberg KS-0062/2018
Planbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten RINGAREN 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, Sundbyberg KS-0491/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU: 2017:73) KS-0874/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) KS-0944/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Socialstyrelsen att lämna synpunkter på nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor KS-0854/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på rapporten "En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23) KS-0855/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag om Solna stads energiplan KS-0958/2017
Tillsyn över arkivvården inom kommunstyrelsen KS-0377/2017
Förstudie om e-arkiv i Sundbybergs stad KS-0519/2016
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0002/2018
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 22 januari 2018 KS-0936/2017
Protokoll för centrala samverkansgruppen sammanträde 9 januari 2018 KS-0029/2018
Protokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde 30 januari 2018 KS-0029/2018
Entledigande av byggnads- och tillståndsnämndens presidium KS-0074/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren (publ) KS-0072/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB KS-0073/2018
Entledigande av en ledamot i styrelsen för Sundbybergs Bredband AB KS-0075/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling AB KS-0076/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB KS-0077/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB KS-0079/2018
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren HBC AB KS-0080/2018
Entledigande av ledamot tillika ordförande i styrelsen för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB KS-0081/2018
Entledigande av en ledamot i styrelsen för Sundbybergs stadsnätsbolag AB KS-0082/2018
Ledamotsinitiativ - Utredning om trygghetsskapande åtgärder. Väckt av Mikael T Eriksson (M), Johan Storåkers (L), Stefan Bergström (C) och Maria Bohman Kreij (KD) KS-0092/2018