Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 KS-0882/2017
Fråga om kallelse till sammanträdet har skett i behörig ordning
Stadsdirektören informerar
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen - Återkallande av beslut om att överlåta fastigheter med verksamhetslokaler till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB samt återkallande av beslut om borgensram KS-0296/2016
Direktiv till stämmoombud inför extra bolagsstämma i Norrenergi & Miljö AB 18 januari 2018 KS-0986/2017
Detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge - beslut om antagande KS-0638/2015
Detaljplan för Kistagrenen, Tvärbana genom Rissne - beslut om antagande KS-0029/2015
Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad KS-0774/2017
Köpeavtal mellan Sundbybergs stad och Valla park Holding AB avseende köp av del av fastigheten Lådmakaren 3 KS-0777/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Stora Ursvik KB avseende del av Sundbyberg 2:85, Ursviks västra delar KS-0775/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren avseende del av Sundbyberg 2:79, Ursviks västra delar KS-0776/2017
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0002/2018
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 7 december 2017 KS-0016/2017
Protokoll från kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträde den 29 november 2017 KS-0046/2017