Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 KS-0698/2016
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 KS-0698/2016
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen - Ändring av kommunfullmäktiges beslut om överlåtelse av fastigheter från bokfört värde till marknadsvärde KS-0296/2016
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Ör samt ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Ör 1 AB innehållande fastigheten Penninggräset 2 och i bolaget Ör 2 AB innehållande fastigheten KS-0003/2017
Överlåtelse av fastigheten Bollspelaren 1 i Hallonbergen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB KS-0437/2017
Överlåtelse av fastigheterna Kasernen 2 och Kasernen 3 till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB KS-0431/2017
Överlåtelse av del av Sundbyberg 2:26 i stadsdelen Rissne till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. KS-0488/2017
Planbesked för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 1, SKYTTEN 8, SUNDBYBERG 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet i Rissne KS-0343/2017
Planbesked för bostäder, vårdboende och centrum inom fastigheten PENNINGGRÄSET 2 och del av Sundbyberg 2:39 vid Örsvängen i Ör KS-0494/2017
Svar på remiss – Inbjudan från Finansdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) KS-0361/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheterna till samråd om behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 KS-0457/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun till samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av Sollentuna kommuns översiktsplan KS-0472/2017
Svar på remiss – Inbjudan från Stockholms läns landsting till granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden KS-0478/2017
Samråd om tillsättning av verkställande direktör för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB KS-0523/2017