Grundskole- och gymnasienämnden

Titel Diarienummer
Föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 GGN-0001/2017
Informationspunkt
Tertialrapport 1 2017 GGN-0212/2017
Revidering av Sundbybergs globalas riktlinjer GGN-0143/2017
Revidering av Sundbybergs timplan för grundskolan GGN-0224/2017
Brukarundersökning 2017 GGN-0233/2017
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2017-01-01 – 2017-04-30 GGN-0254/2017
Yttrande över remiss "Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter" GGN-0196/2017
Yttrande över remiss - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad GGN-0237/2017
Yttrande över underrättelse om samråd för detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby GGN-0249/2017
Yttrande över underrättelse om samråd för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg GGN-0250/2017
Yttrande över förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad GGN-0253/2017
Svar på revisionsrapporten - Granskning av måluppfyllelse i skolan GGN-0205/2017
Svar på revisionsrapporten - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn GGN-0206/2017
Svar på ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Se över delegationsordningen kring upphandlingsbeslut GGN-0211/2017
Uppdrag att inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal GGN-0231/2017
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 23 maj 2017 GGN-0001/2017