Kultur- och fritidsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 KFN-0001/2017
Information från förvaltningen
Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 KFN-0209/2017
Utvärdering av samarbete mellan Kultur Sundbyber och Solna Kulturskola samt beslut om fortsatt samarbete. KFN-0158/2017
Svar på medborgarförslag - I Ursvik finns många barn och föräldrar med intresse för idrott. Behövs upprustning av klubbhuset! KFN-0150/2017
Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KFN-0092/2017
Svar på medborgarförslag - Nytt klubbhus till Ursviks IK KFN-0093/2017
Svar på medborgarförslag – Bygg nytt Klubbhus till Ursvik IK KFN-0094/2017
Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om upprustning/nybygge av Ursviks IKs föreningslokal KFN-0095/2017
Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård KFN-0096/2017
Svar på medborgarförslag – Upprustning UIK klubbhus 2-4 omklädningsrum med duschar Toaletter Fungerande café KFN-0097/2017
Svar på medborgarförslag – Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KFN-0098/2017
Svar på medborgarförslag – Nytt omklädningsrum för Ursvik fotboll KFN-0099/2017
Svar på medborgarförslag – Upprustning/nybyggnation av Ursvik IKs föreningslokal KFN-0100/2017
Svar på medborgarförslag – Nytt klubbhus Ursviks föreningslokal. Det befintliga huset är i extremt dåligt skick. KFN-0101/2017
Svar på medborgarförslag – Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KFN-0102/2017
Svar på medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KFN-0143/2017
Svar på medborgarförslag - Upprustning av omklädningsrum Ursviks IP KFN-0144/2017
Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KFN-0145/2017
Svar på medborgarförslag - Request Lilla Ursvik development of sport facilities KFN-0146/2017
Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal belägen vid Ursvik IP. KFN-0147/2017
Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KFN-0148/2017
Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KFN-0149/2017
Svar på medborgarförslag - Önskemål om nybygge/renovering av befintliga faciliteter vid Ursviks IP! KFN-0151/2017
Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KFN-0152/2017
Yttrande över översiktsplan för Sundbybergs stad – samrådsförslag KFN-0121/2017
Yttrande över förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg KFN-0123/2017
Yttrande över detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad KFN-0154/2017
Yttrande över detaljplan Fröfjärden 3 för att bygga in lastkaj, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg KFN-0170/2017
Yttrande över detaljplan Freden större 11, Östra Madenvägen, Hallonbergen, Sundbyberg KFN-0171/2017
Yttrande över detaljplan Spiken 11 och 12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad KFN-0169/2017
Yttrande över detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Hamnen 8, centrala Sundbyberg KFN-0167/2017
Yttrande över detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik KFN-0168/2017
Yttrande över nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad KFN-0125/2017
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september KFN-0001/2017