Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Fråga om kallelse till sammanträdet har skett i behörig ordning
Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ersättare efter Eva Stein (M) är Trygve Gannholm (M) KS-0034/2017
Information om det pågående arbetet med ny översiktsplan för Sundbybergs stad
Revidering av grundskole- och gymnasienämndens reglemente KS-0680/2017
Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente KS-0681/2017
Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger KS-0827/2017
Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen - revidering KS-0594/2017
Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning - revidering KS-0595/2017
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Sundbybergs kommun KS-0622/2017
Revidering av regler för boendeparkering i Sundbybergs stad KS-0688/2017
Förlängning av Sundbybergs stads biblioteksplan 2014-2017 KS-0870/2017
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad KS-0367/2017
Tillägg till Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 KS-0907/2017
Uppdrag om fusion mellan Norrenergi och Miljö AB och Norrenergi AB samt villkorat ägartillskott till Norrenergi AB KS-0886/2017
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Rissne samt ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Rissne 3 AB innehållande fastigheten Kasernen 1, i bolaget Rissne 4 AB innehållande fastigheten KS-0004/2017
Sundbybergs stads ställningstagande till delägarskap i Inera AB KS-0309/2017
Investeringsprojekt 90332 förskolan Kvarnkullen i Västra Ursvik - beslut om genomförande KS-0228/2017
Tillägg till medfinansieringsavtal avseende Mälarbanans tunnelförläggning KS-0865/2017
Upplåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör rörande bostadsrätter inom fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör KS-0823/2017
Upplåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 10 rörande bostadsrätter inom fastigheten Stigfinnaren 8 i stadsdelen Hallonbergen KS-0881/2017
Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad - beslut om antagande KS-0062/2015
Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - beslut om antagande KS-0326/2016
Inrättande av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad KS-0771/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Wåhlins Fastigheter AB avseende fastigheten Spiken 11 KS-0772/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Alferan Förvaltning AB avseende fastigheten Spiken 12 KS-0773/2017
Exploateringsavtal avseende Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg, mellan Sundbybergs stad och Fabege Orgelspelet AB. KS-0786/2017
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård KS-0549/2017
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola KS-0548/2017
Motioner och medborgarförslag vars beredning inte färdigställts före oktobers månads utgång 2017 KS-0021/2017
Svar på motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0044/2016
Svar på motion - Långsiktigt stöd till Stjärnjouren - väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0027/2016
Svar på motion - Mäns våld mot kvinnor. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0128/2016
Svar på motion - Terapihundar till alla äldreboenden. Väckt av Jarmo Kärävä (SD) KS-0130/2016
Svar på motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD) KS-0710/2015
Svar på motion - Samarbeta mot diskriminering. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0126/2016
Motion - Kameraövervakning i Sundbyberg. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0973/2017
Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ KS-0694/2017
Medborgarförslag - Boende parkering borde ges för lätt lastbil/pickup typ Caddy Berlingo då dessa inte tar stor plats KS-0782/2017
Medborgarförslag - Väggbulor och varningsskyltar om lekande barn behövs i hela Stora Ursvik. KS-0787/2017
Medborgarförslag - övergångsställen på Vintergatan KS-0911/2017
Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år. KS-0768/2017
Medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik KS-0864/2017
Medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till 4 timmar så man hinner vandra 15-km slingan. KS-0780/2017
Medborgarförslag - Gör löparbanan vid Sundbybergs IP till skidspår vintertid med "skrapet" från ishallen KS-0908/2017
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen KS-0221/2016
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Svar på medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörsskap, arbetstillfällen och utbud i området KS-0153/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december KS-0056/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik KS-0202/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar KS-0221/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön KS-0468/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Förbättra integrationen genom möte mellan ungdomar från olika samhällsklasser KS-0472/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Kommunen borde sätta upp hinder för större fordon att komma in i Ursvik-Kymlingeområdet KS-0498/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik KS-0621/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön KS-0627/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Svar på medborgarförslag - upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0177/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Svar på medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket KS-0606/2017
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 september 2017 KS-0842/2017
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 september 2017 KS-0843/2017
Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen varav 3 för tätortsförhållanden och 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor KS-0360/2017
Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i grundskole- och gymnasienämnden för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018 KS-0922/2017
Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018 KS-0923/2017
Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i förskolenämnden för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018 KS-0924/2017
Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i äldrenämnden för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018 KS-0925/2017
Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i stadsmiljö- och tekniska nämnden för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 KS-0926/2017
Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018 KS-0927/2017
Val av 11 ledamöter varav 1 ordförande, 1 förste vice ordförande och 1 andre vice ordförande samt 11 ersättare i byggnads- och tillståndsnämnden för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018 KS-0928/2017
Avsägelse av Trygve Gannholm (M) som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms län KS-0034/2017
Avsägelse av Amina Garba som ledamot i styrelsen för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB samt fyllnadsval för tiden fram till årsstämma 2019 KS-0116/2017
Svar på interpellation - Klart besked till föräldrar och barn i Duvboskolan. Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0816/2017
Svar på interpellation - Tar du ansvar för alla skolbarn, Morgan Lindqvist? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0818/2017
Svar på interpellation - Hur tillgängliga är Sundbybergs förskolor. Ställd till förskolenämndens ordförande av Veronica Kallander (V) KS-0903/2017
Entledigande av ledamot tillika förste vice ordförande i styrelsen för Sundbybergs stadshus AB KS-0116/2017