Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Cecilia Clausen (S) är Marie Lundman Völker (S). Ny ersättare efter Marie Lundman Völker (S) är Pa Sangyang (S) KS-0034/2017
Redovisning av partiernas användning av partistödet år 2016 samt beslut om utbetalning av partistöd för år 2018 KS-0743/2017
Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheten till extra utdelning enligt Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag och förslag om extra utdelning KS-0815/2017
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB innehåll-ande fastigheten Kartan 1, Hallonbergen 2 AB innehållande fastigheten B
Revidering av taxor och avgifter inom äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen KS-0362/2017
Miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad KS-0653/2017
Bygglovstaxa för Sundbybergs stad KS-0664/2017
Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel från 1 januari 2018 KS-0679/2017
Taxa för avfallsverksamheten i Sundbybergs stad 2018 KS-0728/2017
Taxa för VA-verksamheten i Sundbybergs stad 2018 KS-0727/2017
Upplåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Bostadsrättsföreningen Logen i Ör rörande bostadsrätter inom fastigheten Violen 2 i stadsdelen Ör KS-0823/2017
Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad - beslut om antagande KS-0064/2015
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik KS-0528/2017
Svar på motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0044/2016
Svar på motion - Långsiktigt stöd till Stjärnjouren - väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0027/2016
Svar på motion - Mäns våld mot kvinnor. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0128/2016
Svar på motion - Terapihundar till alla äldreboenden. Väckt av Jarmo Kärävä (SD) KS-0130/2016
Svar på motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD) KS-0710/2015
Motioner och medborgarförslag vars beredning inte färdigställts före oktobers månads utgång 2017 KS-0021/2017
Motion - Inrätta en kommunal bostadsförmedling i Sundbyberg. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0900/2017
Motion - Grönytefaktor bör beräknas även på naturmark. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0901/2017
Motion - Utbildningslinjen. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0902/2017
Medborgarförslag - Skolmaten bör ha vegetariskt alternativ på samma grunder som icke vegetariskt alternativ KS-0694/2017
Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år. KS-0768/2017
Medborgarförslag - Utbyggnad av skateparken i Ursvik KS-0864/2017
Medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till 4 timmar så man hinner vandra 15-km slingan. KS-0780/2017
Medborgarförslag - boende parkering borde ges för lätt lastbil/pickup typ Caddy Berlingo då dessa inte tar stor plats KS-0782/2017
Medborgarförslag - Väggbulor och varningsskyltar om lekande barn behövs i hela Stora Ursvik. KS-0787/2017
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen KS-0221/2016
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Svar på medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörsskap, arbetstillfällen och utbud i området KS-0153/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december KS-0056/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik KS-0202/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar KS-0221/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön KS-0468/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Förbättra integrationen genom möte mellan ungdomar från olika samhällsklasser KS-0472/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Kommunen borde sätta upp hinder för större fordon att komma in i Ursvik-Kymlingeområdet KS-0498/2016
Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen varav 3 för tätortsförhållanden och 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor KS-0360/2017
Avsägelse av Karl Pearsson (V) som ersättare i äldrenämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0649/2016
Fyllnadsval av ledamot (V) i äldrenämnden för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0649/2016
Avsägelse av Eva Stein (M) som ersättare i kommunfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms län KS-0034/2017
Avsägelse av Cristian Ledezma som suppleant i Sundbyberg Vatten och Avfall AB samt fyllnadsval för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Val av nio ledamöter varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande till samt tre suppleanter till styrelsen för nytt dotterbolag (Visionsbolaget 12212 AB u ä till Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB) till Fastig KS-0116/2017
Val av två lekmannarevisorer och två personliga suppleanter för Fastighets AB Förvaltarens nya dotterbolag (Visionsbolaget 12212 AB u ä till Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB) för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Val av tre ledamöter varav en ordförande till dotterdotterbolagen tillhöriga Fastighets AB Förvaltaren för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Val av två lekmannarevisorer och två personliga suppleanter till nedanstående dotterdotterbolag tillhöriga Fastighets AB Förvaltaren för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Svar på interpellation - Hur kan staden lösa den akuta bristen på förskoleplatser? Ställd till förskolenämndens ordförande av Yoseph Yohannes (S) KS-0819/2017
Svar på interpellation - Varför begränsas träffverksamheten? Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0817/2017
Svar på interpellation - Gör något åt lärarbristen och den fallande skolrankingen! Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0820/2017
Svar på interpellation - Klart besked till föräldrar och barn i Duvboskolan. Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0816/2017
Svar på interpellation - Tar du ansvar för alla skolbarn, Morgan Lindqvist? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0818/2017
Interpellation - Hur tillgängliga är Sundbybergs förskolor. Ställd till förskolenämndens ordförande av Veronica Kallander (V) KS-0903/2017