Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Information från kommunfullmäktiges revisorer
Policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad KS-0726/2015
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad KS-0297/2017
Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark KS-0444/2016
Tertialrapport 2 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad KS-0660/2017
Avstämning av budget 2018 och plan 2019- 2020 KS-0661/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om avskrivning av kundfodran KS-0621/2017
Ställningstagande till fusion av Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadshus AB KS-0730/2017
Ändring av antal ledamöter i kommunfullmäktige för mandatperioden 2019- 2022 KS-0674/2017
Sundbybergs stads valkrets- och valdistriktsindelning för val till kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2021
Svar på medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. KS-0243/2016
Motion - Byt namn på Kommunala rådet för funktionshindersfrågor. Väckt av Veronica Kallander (V) KS-0810/2017
Motion - Den offentliga konsten bör lyfta fram Sundbybergs historia. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0811/2017
Motion - Fritt WiFi i centrala Sundbyberg. Väckt av Peter Schilling (S) KS-0812/2017
Motion - Förnya Ursviks Idrottsplats! Väckt av Peter Schilling (S) KS-0813/2017
Medborgarförslag - Jag föreslår att Lilla Alby byter namn till Sundbybergsstrand KS-0261/2017
Medborgarförslag - Gör hela Stationsgatan i centrala Sundbyberg till gågata. Förläng alltså gågatan förbi Sturegatan KS-0696/2017
Medborgarförslag - Vägbulor på Humblegatan KS-0713/2017
Medborgarförslag - Rondell i korsningen Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé KS-0715/2017
Medborgarförslag - Jag tycker att det ska byggas fler parker i Sundbyberg! KS-0755/2017
Medborgarförslag - Hastighetsdämpning på Stjärnvägen i Lilla Ursvik till Läderbacka gård och naturreservatet. KS-0752/2017
Medborgarförslag - Skyltar med information om fågelmatning KS-0714/2017
Medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019. KS-0695/2017
Medborgarförslag - Flytta Sundbybergs IP till Milot i Ursvik. KS-0763/2017
Medborgarförslag - Klagomål ska ej krävas av barn KS-0721/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0158/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning av omklädningsrum Ursviks IP KS-0160/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0161/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017- Svar på medborgarförslag - Request Lilla Ursvik development of sport facilities KS-0167/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal belägen vid Ursviks IP KS-0168/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0169/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0170/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - I Ursvik finns många barn och föräldrar med intresse för idrott. Behövs upprustning av klubbhuset! KS-0172/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017- Svar på medborgarförslag - Önskemål om nybygge/renovering av befintliga faciliteter vid Ursviks IP! KS-0174/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal. KS-0175/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0181/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Nytt klubbhus i Ursviks föreningslokal. Det befintliga huset är i extremt dåligt skick. KS-0182/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybyggnation av Ursvik IKs föreningslokal KS-0183/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Nytt omklädningsrum för Ursvik fotboll KS-0184/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal KS-0192/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Upprustning av UIK klubbhus KS-0199/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017- Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om nytt/upprustat klubbhus för Ursvik IK vid Ursviks motionsgård KS-0201/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag om upprustning/nybygge av Ursvik IKs föreningslokal KS-0209/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag upprustning/nybygge av Ursviks föreningslokal. KS-0211/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Bygg nytt klubbhus till Ursviks IK KS-0212/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Svar på medborgarförslag - Nytt klubbhus till Ursviks IK KS-0216/2017
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Svar på medborgarförslag "Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn" KS-0275/2017
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 juni 2017 KS-0675/2017
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2017 KS-0677/2017
Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen varav 3 för tätortsförhållanden och 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor KS-0360/2017
Fyllnadsval av ledamot (V) i äldrenämnden för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0649/2016
Fyllnadsval av ersättare (S) i kultur- och fritidsnämnden för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0651/2016
Fyllnadsval av nämndeman efter Jan Jacobsson (S) för tjänstgöring vid Solna tingsrätt för tiden fram till den 31 december 2019 KS-0004/2016
Avsägelse av Daniel Rostampour (MP) som ersättare i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0646/2016
Entledigande av Nils-Ove Bohlin (L) som suppleant i Förvaltaren HBC AB för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Entledigande av Nils-Ove Bohlin (L) som suppleant i Förvaltaren Bostadsfastigheter AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Entledigande av Nils-Ove Bohlin (L) som suppleant i Förvaltaren Fastighetsutveckling AB för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Fyllnadsval efter Nina Lundström (L) som ledamot i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Fyllnadsval efter Berndt Eriksson (C) som ledamot i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Fyllnadsval efter Maria Lindenryd (V) som ledamot i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Entledigande av James McVeigh (L) som ersättare i förskolenämnden samt fyllnadsval för tiden fram till och med den 31 december 2017 KS-0648/2016
Avsägelse av Helén Eriksson Elf som ledamot tillika ordförande i styrelserna för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt fyllnadsval för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Katarina Lundahl (L) som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0647/2016
Avsägelse av Anna Bergkvist (L) som ersättare i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0646/2016
Fyllnadsval av ersättare (L) i valnämnden för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0302/2016
Avsägelse av Olha Savka (KD) som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0647/2016
Svar på interpellation - Varför avslutades ungdomslotsen? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0705/2017
Svar på interpellation - Kan staden garantera skolplatser? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0711/2017
Svar på interpellation - Åtgärder för förhindrande av olycka. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Beatrice Kindembe (S) KS-0709/2017
Svar på interpellation - Åtgärder för att behålla Folktandvården i Hallonbergen. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Schilling (S) KS-0710/2017
Fråga - Är det säkert att bedriva förskola i Ursviks industriområde? Ställd till förskolenämndens ordförande av Yoseph Yohannes (S) KS-0180/2017
Fråga - Ska Duvboskolan byggas ut på Ekbacken? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0180/2017
Fråga - Finns det uppdaterad snöröjningsplan? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Beatrice Kindembe (S) KS-0180/2017
Fråga - Finns det en plan för att förbättra servicen till näringslivet? Ställd till kommunstyrelsens näringslivskommittés ordförande av Peter Schilling (S) KS-0180/2017
Interpellation - Varför begränsas träffverksamheten? Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0817/2017
Interpellation - Klart besked till föräldrar och barn i Duvboskolan. Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0816/2017
Interpellation - Tar du ansvar för alla skolbarn, Morgan Lindqvist? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0818/2017
Interpellation - Hur kan staden lösa den akuta bristen på förskoleplatser? Ställd till förskolenämndens ordförande av Yoseph Yohannes (S) KS-0819/2017
Interpellation - Gör något åt lärarbristen och den fallande skolrankingen! Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0820/2017