Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Information från kommunfullmäktiges revisorer
Näringslivspolicy för Sundbybergs stad KS-0225/2017
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 KS-0570/2017
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Ör samt ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Ör 1 AB innehållande fastigheten Penninggräset 2 och i bolaget Ör 2 AB innehållande fastigheten del KS-0003/2017
Sundbybergs stads ställningstagande om bildande av ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering KS-0587/2015
Revidering av taxor och avgifter inom äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen KS-0362/2017
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Järvastaden AB avseende allmän plats i Brotorp, etapp 2 KS-0513/2017
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan för kommunal energi- och klimatrådgivning KS-0550/2017
Motion - En bygg- och bostadspolitik som gynnar Sundbybergarna. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0699/2017
Motion - Skapa ett skönhetsråd! Väckt av Peter Schilling (S) och Beatrice Kindembe (S) KS-0700/2017
Medborgarförslag - Kommunen bör bygga "snabba hus" för att unga ska ha möjlighet att få bostad! KS-0618/2017
Medborgarförslag - Utöka uppgifterna för Förvaltarens störningsjour/väktare KS-0512/2017
Medborgarförslag - Replikera arbetsprojektet "Unga in" som Arbetsförmedlingen startade. KS-0591/2017
Medborgarförslag - Besparingsförslag för biblioteket KS-0606/2017
Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun KS-0578/2017
Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön KS-0627/2017
Medborgarförslag - Ökad trygghet runt och kring bostadsområden, parker, grönområden. KS-0551/2017
Medborgarförslag - Jag anser att något måste göras för att få ned farten på Järnvägsgatan, raksträckan västerut. KS-0597/2017
Medborgarförslag - Fartbulor på Ursviksvägen KS-0599/2017
Medborgarförslag - Fler handikapplatser utanför biblioteket vid signalfabriken. KS-0630/2017
Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! KS-0501/2017
Medborgarförslag - "Akta barn" skylt utanför Stenbrottsparkens lekplats, parken saknar grindar och folk kör snabbt. KS-0507/2017
Medborgarförslag - Re-kalibrera alla rödljus utmed Ursviksvägen KS-0552/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön KS-0013/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola KS-0093/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen KS-0493/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Sätt upp hinder för bilfart på cykelvägarna runt Ursvik KS-0497/2016
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov KS-0347/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Medborgarförslag - Det här handlar om barn som behöver aktiviteter på sommarlovet när deras föräldrar jobbar KS-0348/2017
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 24 november 2016 - Ej verkställda beslut socialtjänstlagen kvartal 3/2016 KS-0594/2016
Anmälan av rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län om inspektion hos överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad 2017 KS-0511/2017
Revisionsskrivelse med revisionsrapport rörande stadens strategiska kompetensförsörjning KS-0659/2017
Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen varav 3 för tätortsförhållanden och 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor KS-0360/2017
Fyllnadsval av ersättare (V) i social- och arbetsmarknadsnämnden för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0647/2016
Fyllnadsval av ledamot (L), tillika 1:e vice ordförande, i Fastighets AB Förvaltaren för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Fyllnadsval av ledamot (L), tillika 1:e vice ordförande, i Förvaltaren HBC AB för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Fyllnadsval av ledamot (L), tillika 1:e vice ordförande, i Förvaltaren Bostadsfastigheter AB för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Fyllnadsval av ledamot (L), tillika 1:e vice ordförande, i Förvaltaren Fastighetsutveckling AB för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Fyllnadsval av ersättare (S) i kommunstyrelsen för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0653/2016
Avsägelse av Jan Jacobsson (S) som ledamot i stadsmiljö- och tekniska nämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2017 KS-0650/2016
Avsägelse av Cecilia Clausen (S) som ledamot i kommunfullmäktige samt begäran av ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms län KS-0034/2017
Avsägelse av Cecilia Clausen (S) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0651/2016
Avsägelse av Elham Nourozi (M) som ersättare i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2017 KS-0646/2016
Fyllnadsval av nämndeman efter Jan Jacobsson (S) för tjänstgöring vid Solna tingsrätt för tiden fram till den 31 december 2019 KS-0004/2016
Fyllnadsval av nämndeman efter Denise Gustafson Citelli (M)för tjänstgöring vid Solna tingsrätt för tiden fram till den 31 december 2019 KS-0004/2016
Avsägelse av Leif Elofsson (S) som ersättare i stadsmiljö- och tekniska nämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2017 KS-0650/2016
Avsägelse av Kjell Söderstam (S) som ersättare i byggnads- och tillståndsnämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2017 KS-0652/2016
Avsägelse av Beatrice Kindembe (S) som ledamot i byggnads- och tillståndsnämnden samt fyllnads-val för tiden till och med den 31 december 2017 KS-0652/2016
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för perioden fram till och med den 14 oktober 2018 KS-0653/2016
Avsägelse av Moises Ubèira (V) som ledamot i stadsmiljö- och tekniska nämnden samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2017 KS-0650/2016
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ledamot, tillika 2:e vice ordförande, i stadsmiljö- och tekniska nämnden samt fyllnadsval för tiden fram till och med den 31 december 2017 KS-0650/2016
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ledamot i Lokalfastigheter i Sundbyberg AB samt fyllnadsval för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ledamot i styrgruppen för Fair Trade City samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0325/2017
Avsägelse av Veronica Kallander (V) som ledamot, tillika 2:e vice ordförande, i äldrenämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0649/2016
Avsägelse av Christoffer Jönsson (L) som ledamot i förskolenämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0648/2016
Avsägelse av Hillevi Törnkvist (KD) som ersättare i förskolenämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0648/2016
Avsägelse av Daniel Wiström (KD) som ledamot i förskolenämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0648/2016
Avsägelse av Christer Andréas (KD) som ersättare i valnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0302/2016
Entledigande av Karin Strömberg Eriksson som ledamot i styrelser för Fastighets AB Förvaltarens dotterdotterbolag samt fyllnadsval för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Entledigande av John Lindell som ledamot i styrelserna för Lokalfastigheter i Sundbybergs AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt fyllnadsval för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Svar på interpellation - Landsvägen laglöst land? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Ulf Landström (SD) KS-0468/2017
Svar på interpellation - Hur har senaste årens invandring påverkat bostadsmarknaden i staden? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Stefan Buncic (SD) KS-0535/2017
Svar på interpellation - Hur gynnar rekordbyggandet sundbybergarna? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Gary Aelius (SD) KS-0536/2017
Svar på interpellation - Vad händer med Rissne och Hallonbergen? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Stefan Buncic (SD) KS-0538/2017
Svar på interpellation - Vad händer med Växthuset? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0539/2017
Interpellation - Varför avslutades ungdomslotsen? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0705/2017
Interpellation - Kan staden garantera skolplatser? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0711/2017
Interpellation - Åtgärder för förhindrande av olycka. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Beatrice Kindembe (S) KS-0709/2017
Interpellation - Åtgärder för att behålla Folktandvården i Hallonbergen. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Schilling (S) KS-0710/2017