Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Sundbybergs stads strategi för digitalisering KS-0091/2016
Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad KS-0332/2016
Tertialrapport 1 Sundbybergs stad 2017 KS-0425/2017
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen - Ändring av delar i kommunfullmäktiges beslut den 1 juli 2016 § KS-0296/2016
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Ör samt ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Ör 1 AB innehållande fastigheten Penninggräset 2 och i bolaget Ör 2 AB innehållande fastigheten de KS-0003/2017
Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd KS-0364/2017
Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner KS-0365/2017
Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar KS-0433/2017
Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad - beslut om antagande KS-0052/2015
Detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad KS-0500/2014
Detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om antagande KS-0049/2015
Inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Örskolan KS-0295/2016
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2 och Sundbyberg 2:17, Storskogen i Sundbyberg KS-0109/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Lådmakaren 4 mellan Rissneleden och Ulvsundaleden i Rissne KS-0341/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, skola Lådmakaren 3 vid Rissneleden mellan Lavettvägen och Kavallerivägen i Rissne KS-0342/2017
Överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Rissneledsdelen vid Rissneleden i korsningen med Lavettvägen i Rissne KS-0340/2017
Köpekontrakt mellan Sundbybergs stad och Fortifikationsverket angående del av fastigheten Sundbyberg 2:26, vid Rissneleden i Norra Rissne. KS-0444/2017
Svar på medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger KS-0244/2016
Medborgarförslag - Riv nuvarande is/curlinghall och bygg nytt på samma plats KS-0440/2017
Medborgarförslag - Förslag på hur man kan koppla ihop Hallonbergen, Ör, Golfängarna med centrala Sundbyberg. KS-0448/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 21 februari 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2016 KS-0129/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 21 februari 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 december 2016 KS-0130/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 30 maj 2017 - Svar på medborgarförslag "Medborgarförslag - Kvartersvärdar, i Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta" KS-0207/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 30 maj 2017 - Social- och arbetsmarknadsförvaltningens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 mars 2017 KS-0445/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 30 maj 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017 KS-0446/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 15 november 2016 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 september 2016 KS-0571/2016
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 9 maj 2017 - Svar på medborgarförslag "Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-medborga KS-0023/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid sammanträdet den 15 november 2016 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 september 2016 KS-0572/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning KS-0206/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker KS-0250/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort KS-0318/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana KS-0414/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen KS-0473/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/Trossvägen. Många bilar kör mot rött. KS-0600/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen KS-0659/2016
Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen varav 3 för tätortsförhållanden och 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor KS-0360/2017
Val av ersättare (V) i social- och arbetsmarknadsnämnden för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0647/2016
Fyllnadsval av ledamot (L), tillika 1:e vice ordförande, i Fastighets AB Förvaltaren för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Fyllnadsval av ledamot (L), tillika 1:e vice ordförande, i Förvaltaren HBC AB för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Fyllnadsval av ledamot (L), tillika 1:e vice ordförande, i Förvaltaren Bostadsfastigheter AB för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Fyllnadsval av ledamot (L), tillika 1:e vice ordförande, i Förvaltaren Fastighetsutveckling AB för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Bengt Wallman (S) som 2:e vice ordförande i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0646/2016
Avsägelse av Dorna Dehkhoda (S) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0653/2016
Nominering av vigselförrättare för Sundbybergs stad för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0360/2017
Svar på interpellation - Hur klarar styret boendekedjan? Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Marie Lundman Völker (S) KS-0387/2017
Svar på interpellation - Vi måste vända den negativa trenden i skolresultaten. Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0465/2017
Svar på interpellation - Varför får inte politiska partier hyra Allaktivitetshuset. Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande av Gary Aelius (SD) KS-0466/2017
Svar på interpellation - Landsvägen laglöst land? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Ulf Landström (SD) KS-0468/2017
Interpellation - Hur har senaste årens invandring påverkat bostadsmarknaden i staden? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Stefan Buncic (SD) KS-0535/2017
Interpellation - Hur gynnar rekordbyggandet sundbybergarna? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Gary Aelius (SD) KS-0536/2017
Interpellation - Vad händer med Rissne och Hallonbergen? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Stefan Buncic (SD) KS-0538/2017
Interpellation - Vad händer med Växthuset? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0539/2017