Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre KS-0141/2017
Förlängning av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy KS-0335/2017
Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2016 KS-0245/2017
Taxa för brandskyddskontroll KS-0292/2017
Förstudie avseende Kv. Kabeln i centrala Sundbyberg vid Löfströms allé. KS-0144/2017
Förvärv av fastigheten Sundbyberg Albygården 1 ”Ahlby säteri”, Albygatan 124 KS-0414/2017
Sundbybergs stads ställningstagande till Sundbyberg stadshus AB:s bildande av affärsområde för arbetet med utvecklingen av stadskärnan i Sundbybergs centrum KS-0413/2017
Prövning av koncernen Sundbybergs stadshus AB:s och koncernen Norrenergi & miljö AB:s verksamhet under 2016 i förhållande till ändamål och kommunala befogenheter KS-0312/2017
Detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg - beslut om antagande KS-0065/2015
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30 längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad. KS-0257/2017
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker vid Rissneleden och Hallonbergsvägen inom fastigheterna Vandraren 8, Orienteraren 8 och Sundbyberg 2:30 KS-0006/2017
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom kvarteret Freden större mellan Rissneleden och Östra Madenvägen, Hallonbergen KS-0007/2017
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom fastigheten Fröfjärden 1 vid Östra Madenvägen och Gesällvägen, Hallonbergen KS-0008/2017
Namnsättning av kvarter bredvid befintliga kvarteret Östern 5, Tulegatan/Rosengatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad KS-0133/2017
Namnsättning av kvarter vid Ryttmästartorget, mellan Ryttmästarvägen och Lavettvägen i Rissne, Sundbyberg KS-0286/2017
Namnsättning av kvarter och gator mellan Rissneleden och Rissne IP i Rissne, Sundbyberg KS-0287/2017
Namnsättning av kvarter, gator, torg och platser vid hörnet Kavallerivägen och Rissneleden, Sundbyberg KS-0288/2017
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av norra Rissne KS-0446/2016
Svar på motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0127/2016
Motion - Demokratin fungerar inte i Sundbyberg. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0462/2017
Motion - Återupprätta det kommunala självbestämmandet! Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0463/2017
Motion - Sänk trösklarna för förstahandskontrakt. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0464/2017
Medborgarförslag - Verka för att en saluhall öppnas i anslutning till Sturegatan. KS-0388/2017
Medborgarförslag - Installera belysning mot vattentornet så man kan lysa upp det i olika färger. KS-0393/2017
Medborgarförslag - Jag föreslår en kampanj "Håll Sundbyberg rent" i analogi med "Håll Sverige rent" KS-0369/2017
Medborgarförslag - Utveckla spåren i Ursvik KS-0399/2017
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala Sundbyberg och runt om i Sundbyberg KS-0674/2016
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Svar på medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad KS-0057/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Medborgarförslag - Det saknas laddstolpar för el/hybrid-bilar i Sundbyberg KS-0329/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Medborgarförslag - Parkeringsficka utanför Ängskolan KS-0413/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Medborgarförslag - Hastighetsreducerande åtgärder på Ekovägen i Duvbo KS-0433/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Medborgarförslag - Reducerad hastighetsbegränsning på västra delen av Järnvägsgatan KS-0434/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämnden - Medborgarförslag - Avlasta Ekovägen och Lodets lekplats från onödig biltrafik KS-0435/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 21 februari 2017 - Efterlyser motorcykelparkeringar KS-0096/2016
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Svar på medborgarförslag - Införandet av flaggdagar i Sundbyberg för Sveriges nationella minoriteter KS-0191/2016
Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen varav 3 för tätortsförhållanden och 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor KS-0360/2017
Fyllnadsval av ersättare (S) i grundskole- och gymnasienämnden för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0646/2016
Fyllnadsval av ersättare (V) i byggnads- och tillståndsnämnden för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0652/2016
Avsägelse av Berndt Eriksson (C) som ledamot i Fastighets AB Förvaltaren samt fyllnadsval för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Berndt Eriksson (C) som ledamot i Förvaltaren HBC samt fyllnadsval för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Berndt Eriksson (C) som ledamot i Förvaltaren Bostadsfastigheter AB samt fyllnadsval för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Berndt Eriksson (C) som ledamot i Förvaltaren Fastighetsutveckling AB samt fyllnadsval för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Nina Lundström (L) som ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i Fastighets AB Förvaltaren samt fyllnadsval för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Nina Lundström (L) som ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i Förvaltaren HBC samt fyllnadsval för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Nina Lundström (L) som ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i Förvaltaren Bostadsfastigheter AB samt fyllnadsval för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Nina Lundström (L) som ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i Förvaltaren Fastighetsutveckling AB samt fyllnadsval för tiden till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Val av tre ledamöter, varav en styrelseordförande, till styrelsen för Sundbybergs stadshus infrastruktur AB från och med den 1 september 2017 till och med bolagsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Maria Lindenryd (V) som ledamot i förskolenämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0648/2016
Avsägelse av Maria Lindenryd (V) som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0647/2016
Avsägelse av Roya Asadzadeh (V) som ersättare i överförmyndarnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0461/2017
Avsägelse av Maria Lindenryd (V) som suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB samt fyllnadsval för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Svar på interpellation - Moderaterna skapar inte trygghet, de säljer ut. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0321/2017
Svar på interpellation - Kan staden garantera vårdtagarens trygghet och omsorg? Ställd till äldrenämndens ordförande av Eric Vänerlöv (S) KS-0322/2017
Svar på interpellation - Hur klarar styret boendekedjan? Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Marie Lundman Völker (S) KS-0387/2017
Svar på interpellation - Elevers frånvaro i grundskolan. Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Stefan Buncic (SD) KS-0397/2017
Svar på interpellation - Svälter Sundbybergs äldre? Ställd till äldrenämndens ordförande av Stefan Buncic (SD) KS-0390/2017
Interpellation - Varför får inte politiska partier hyra Allaktivitetshuset. Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande av Gary Aelius (SD) KS-0466/2017
Interpellation - Landsvägen laglöst land? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Ulf Landström (SD) KS-0468/2017
Interpellation - Vi måste vända den negativa trenden i skolresultaten. Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S) KS-0465/2017