Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Revisionsberättelse 2016 för Sundbybergs stad KS-0357/2017
Ansvarsfrihet för grundskole- och gymnasienämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 KS-0354/2017
Ansvarsfrihet för social- och arbetsmarknadsnämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 KS-0354/2017
Ansvarsfrihet för förskolenämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2015 KS-0354/2017
Ansvarsfrihet för äldrenämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 KS-0354/2017
Ansvarsfrihet för stadsmiljö- och tekniska nämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 KS-0354/2017
Ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 KS-0354/2017
Ansvarsfrihet för byggnads- och tillståndsnämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 KS-0354/2017
Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 KS-0354/2017
Ansvarsfrihet för valnämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 KS-0354/2017
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 KS-0354/2017
Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut 2016 KS-0660/2016
Socialt bokslut för Sundbybergs stad 2016 KS-0208/2017
Sundbybergs stads måltidspolicy 2017 KS-0198/2016
Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad KS-0233/2017
Nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 KS-0315/2017
Sundbybergs stads ställningstagande till Fastighets AB Förvaltarens försäljning av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1 i Sundbybergs centrum KS-0298/2017
Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg - beslut om antagande KS-0063/2015
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Vasakronan avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. KS-0145/2017
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg KS-0092/2017
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd– annullering av hyresavtal avseende lokaler i kvarteret Eken 4, medgivande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB att teckna optionsavtal avseende övertagande av skollokaler samt utställande av kom KS-0314/2017
Förstudie kv.Kronan avseende del av Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan. KS-0143/2017
Ställningstagande till förvärv av bostadsrätter i samband med ombildande av fastigheten Terränglöparen 9 i stadsdelen Hallonbergen KS-0332/2017
Motioner och medborgarförslag vars beredning inte färdigställts före aprils månads utgång 2017 KS-0020/2017
Svar på motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0044/2016
Svar på motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen. Väckt av Stefan Buncic (SD) KS-0614/2015
Motion - Arbeta förebyggande för att främja ungdomars psykiska hälsa. Väckt av Åsa Zetterberg (S) KS-0386/2017
Motion - Ta tillbaka det politiska ansvaret. Väckt av Peter Schilling (S) KS-0392/2017
Medborgarförslag - Förslag att använda ordningsvakter och väktare för att motverka otrygghet och skadegörelse. KS-0337/2017
Medborgarförslag - Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn KS-0275/2017
Medborgarförslag - Det här handlar om barn som behöver aktiviteter på sommarlovet när deras föräldrar jobbar. KS-0348/2017
Medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov. KS-0347/2017
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Plantering av träd KS-0141/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Ändamålsenlig gångväg från Brotorp till Ursviks skolan. KS-0156/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Förbättra trafikflödet på Landsvägen, KS-0180/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö-och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Bygg säker cykel-och gångväg på Ursviksvägen mellan Aktivitetsparken och Ursvikskolan/Urvsiks IP KS-0184/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - An kladinsamlingsbehallare vore bra pà Gotgatan 11 dar atervinningsstationerna star pa Ràstensgatan? KS-0339/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan. KS-0459/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 31 januari - Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden KS-0720/2015
Fyllnadsval av ersättare (V) i social- och arbetsmarknadsnämnden för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0647/2016
Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen varav 3 för tätortsförhållanden och 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor KS-0360/2017
Avsägelse av Mariam Osman Sherifay (S) som ledamot, tillika 2:e vice ordförande i förskolenämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0648/2016
Avsägelse av Mariam Osman Sherifay (S) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0653/2016
Avsägelse av Åsa Zetterberg (S) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018. KS-0653/2016
Avsägelse av Åsa Zetterberg (S) som ersättare i grundskole- och gymnasienämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0646/2016
Avsägelse av Gustaf Marteleur (V) som ersättare i byggnads- och tillståndsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0652/2016
Avsägelse av Maria Lindenryd (V) som suppleant i styrelsen för Fastighets AB Förvaltaren samt fyllnadsval för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Maria Lindenryd (V) som suppleant i styrelsen för Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB samt fyllnadsval för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Maria Lindenryd (V) som suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling AB samt fyllnadsval för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Avsägelse av Maria Lindenryd (V) som suppleant i styrelsen för Förvaltaren HBC AB samt fyllnadsval för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Svar på interpellation - Kommer staden att överväga dieselförbud och satsning på elbilar? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Ulf Landström (SD) KS-0185/2017
Svar på interpellation - Moderaterna skapar inte trygghet, de säljer ut. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0321/2017
Svar på interpellation - Kan staden garantera vårdtagarens trygghet och omsorg? Ställd till äldrenämndens ordförande av Eric Vänerlöv (S) KS-0322/2017
Fråga - Kommer Pridebänken på plats? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0180/2017
Fråga - Redovisa Förvaltarens avyttringsplaner. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Schilling (S) KS-0180/2017
Interpellation - Elevers frånvaro i grundskolan. Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Stefan Buncic (SD) KS-0397/2017
Interpellation - Svälter Sundbybergs äldre? Ställd till äldrenämndens ordförande av Stefan Buncic (SD) KS-0390/2017
Interpellation - Hur klarar styret boendekedjan? Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Marie Lundman Völker (S) KS-0387/2017