Kommunfullmäktige

Titel Diarienummer
Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Helena Walentowicz (M) är Hans Beckerman (M). Ny ersättare efter Hans Beckerman (M) är Saleh Rahman (M) KS-0034/2017
Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lars Callemo (M) är Eva Pavoni (M). Ny ersättare efter Eva Pavoni (M) är Denise Gustafsson Citelli (M) KS-0034/2017
Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2017 KS-0282/2016
Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2017 KS-0283/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens begäran om avskrivning av kundfordran KS-0682/2016
Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och A Lundgren Smide AB. KS-0426/2016
Köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. KS-0694/2016
Namnsättning av kvarter vid blivande äldreboende, Tulegatan/Kyrkogatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad KS-0633/2016
Svar på motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) KS-0474/2013
Svar på motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) KS-0686/2015
Motion - Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0163/2017
Motion - Utveckla stödet till Sundbybergs många anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) KS-0164/2017
Motion - Gratis sommarkollo för äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0165/2017
Motion - Äldreplan för Sundbybergs stad. Väckt av Karin Holmberg (S) och Eric Vänerlöv (S) KS-0166/2017
Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo. KS-0683/2016
Medborgarförslag - Allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen KS-0011/2017
Medborgarförslag - Finlands självständighet ska firas i Sundbyberg, då staden är ett finska förvaltningsområde. KS-0099/2017
Medborgarförslag - Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-med KS-0023/2017
Medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december KS-0056/2017
Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön. KS-0013/2017
Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola. KS-0093/2017
Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet KS-0659/2016
Medborgarförslag - flera lagliga graffiti väggar i centrala sunbyberg och runt om i sunbyberg KS-0674/2016
Medborgarförslag - Bevara miljön och gör Bristol till ett nav för musik och kultur i Sundbyberg! KS-0060/2017
Medborgarförslag - Mitt förslag är att bevara vår mysiga teater Bristol. Skaffa olika aktiviteter där . KS-0010/2017
Medborgarförslag - Den finska nationella minoriteten bör läggas till de prioriterade grupperna i Sundbybergs Stad. KS-0057/2017
Revisionsrapport - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter KS-0636/2016
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december 2016 - Svar på medborgarförslag - Jag har ett medborgarförslag om att ett nytt ute gym borde byggas i centrala Sundbyberg KS-0451/2016
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Svar på medborgarförslag - Skateboardpark i betong KS-0461/2016
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 13 december 2016 - Medborgarförslag - Under vintern borde snöröjningen förbättras. KS-0600/2015
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 13 december 2016 - Medborgarförslag - Återinför spårviddshinder på bussgatan genom Rissne C och parkeringsförbud över 3.5 ton i hela Rissne KS-0649/2015
Fyllnadsval av nämndeman (M) för tjänstgöring vid Solna tingsrätt för tiden fram till den 31 december 2019 KS-0004/2016
Fyllnadsval av ersättare (M) till den politiska ledningsgruppen för Edsvikens vattensamverkan för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0116/2017
Fyllnadsval av ledamot (M) i kommunalförbundet Norrvatten för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0116/2017
Fyllnadsval (KD) av ledamot i valnämnden för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0302/2016
Fyllnadsval av ersättare (V) i valnämnden för tiden fram till den 31 december 2018 KS-0302/2016
Fyllnadsval av ersättare (S) till grundskole- och gymnasienämnden för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0646/2016
Avsägelse av Eva Ljungquist (M) som ersättare i förskolenämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0648/2016
Fyllnadsval av nämndeman (SD) för tjänstgöring vid Solna tingsrätt för tiden fram till den 31 december 2019 KS-0004/2016
Avsägelse av Josefin Malmqvist (M) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till och med den 14 oktober 2018 KS-0653/2016
Avsägelse av Sophie Silverryd (M) som ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0653/2016
Avsägelse av Moisès Ubeira (V) som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0653/2016
Avsägelse av Ina Franzén (V) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0651/2016
Avsägelse av Fredrik Alvarado (V) som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0647/2016
Avsägelse av Maria Soukka (KD) som ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2017 KS-0647/2016
Fyllnadsval av nämndeman (V) för tjänstgöring vid Solna tingsrätt för tiden fram till den 31 december 2019 KS-0004/2016
Val av 3 ledamöter varav 1 ordförande till styrelse för nya dotterbolag till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Val av 2 lekmannarevisorer med 2 personliga ersättare till nya dotterdotterbolag till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Val av 3 ledamöter varav 1 ordförande till styrelse för nya dotterdotterbolag till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Val av 2 lekmannarevisorer med 2 personliga ersättare till nya dotterbolag till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för tiden till och med årsstämma 2019 KS-0116/2017
Svar på interpellation - Skattefinansierad reklam. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0689/2016
Svar på interpellation - Finns det skolplatser åt alla barn i Sundbyberg? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Peter Schilling (S) KS-0690/2016
Fråga - Förvaltaren måste klara bostadsförsörjningsansvaret! Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Schilling (S) KS-0180/2017
Fråga - Ta ansvar för stadens sociala verksamheter! Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Marie Lundman Völker (S) KS-0180/2017
Interpellation - Kommer staden att överväga dieselförbud och satsning på elbilar? Ställd till stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande av Ulf Landström (SD) KS-0185/2017
Interpellation - Hur påverkar neddragningarna personal och boende? Ställd till äldrenämndens ordförande av Veronica Kallander (V) KS-0187/2017
Interpellation - Varför stoppas Rissneambassadörerna? Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande av Jesper Wiklund (V) KS-0186/2017
Interpellation - Hur ser styret på framtiden för Förvaltaren? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Peter Schilling (S) KS-0188/2017
Interpellation - Främja och uppmuntra stadens kulturliv. Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande av Kajsa Adenbäck (S) KS-0189/2017