Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 STN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Beslut om att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin STN-1056/2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Trafikanalys rapport 2017:12 - Ny målstyrning för trafiksäkerheten STN-1157/2017
Svar på remiss - Detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård STN-1191/2017
Medborgarförslag - Sopsaltning av huvudnät för cykeltrafik STN-1520/2016
Medborgarförslag - Den nybyggda lilla rondellen på Tulegatan nära Tuletorget, ställ nån fin prydnad i mitten. Staty. STN-1521/2016
Medborgarförslag - Uppgradera utegymmet vid Lötsjön/Råstasjön STN-1078/2017
Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2018 STN-0879/2017
Internkontrollplan 2018 för stadsmiljö- och tekniska nämnden STN-1132/2017
Månadsrapport för stadsmiljö- och tekniska nämnden per sista oktober STN-0055/2017
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad - beslut inför antagande STN-0449/2016
Beslut om utlämning av fastighetsregister till Sundbybergs Avfall & Vatten AB STN-1057/2017
Stadsmiljö- och tekniska nämnden utser ledamot till pensionärsrådet STN-0489/2017
Anmälan av delegationsbeslut STN-0002/2017