Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 STN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Beslut om att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 STN-0973/2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 STN-0974/2017
Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg STN-0513/2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun STN-1106/2017
Medborgarförslag - Flytta Ljusälgarna från Stationsgatan till Strandparken kommande december STN-0276/2017
Medborgarförslag - De skarpa trottoarkanterna som gjorts vid trottoarerna kan förstöra bilar och cyklar STN-0402/2017
Inrättande av Lötsjön - Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad STN-0327/2017
Godkännande av upphandlingsdokument avseende belysning, Drifts- och underhållsentreprenad samt uppförande av ny belysningsanläggning ref nr. 2017-123 STN-0783/2017
Investeringsprojekt 90473 Brotorp - Slutrapportering STN-0936/2017
Investeringsprojekt 90700 Västra Rissne Lavettvägen - slutrapportering STN-1050/2017
Investeringsprojekt 90426 Utveckling av Humblegatan - slutrapportering STN-1051/2017
Investeringsprojekt 90036 Tulegatan etapp 3 - slutrapportering STN-1052/2017
Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträdesdagar 2018 STN-0978/2017
Revidering av dokumenthanteringsplan för stadsmiljö- och tekniska nämnden STN-0322/2017
Arkivbeskrivning för stadsmiljö- och tekniska nämnden STN-1222/2015
Avsägelse av Moises Ubeira (V) som ledamot i stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott samt fyllnadsval för tiden fram till och med 31 december 2017 STN-0006/2017
Anmälan av delegationsbeslut STN-0002/2017
Protokoll från Sundbybergs stads cykelråds sammanträde den 14 september 2017 STN-0097/2017
Ledamotsinitiativ - Samverkansprotokoll utskickat STN-1156/2017