Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 STN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Yttrande över remiss "Motion - Uppgradera Madenbäcken. Väckt av Jesper Wiklund (V)" STN-0447/2017
Yttrande över remiss "Motion - Tillgängliga lekplatser. Väckt av Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V) STN-0452/2017
Svar på remiss - Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby STN-0977/2017
Medborgarförslag - Förbättra integrationen genom möte mellan ungdomar från olika samhällsklasser STN-1344/2016
Medborgarförslag - Kommunen borde sätta upp hinder för större fordon att komma in i Ursvik-Kymlingeområdet STN-1347/2016
Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön STN-1348/2016
Medborgarförslag - Övergångställe vid farthindret på Milstensvägen vid Aktivitetsparken i Ursvik STN-0401/2017
Ändring av regler för boendeparkering i Sundbybergs stad STN-0450/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 2 med delbokslut STN-0427/2017
Uppföljning av internkontrollplan i samband med tertialrapport 2 STN-0490/2017
Investeringsprojekt 90428 - Huvudcykelstråk Rosengata - beslut om att påbörja förstudie STN-0882/2017
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar maj - augusti 2017 STN-0498/2017
Anmälan av delegationsbeslut STN-0002/2017
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 31 augusti 2017 STN-0007/2017
Protokoll från Sundbybergs stads cykelråds sammanträde den 24 augusti 2017 STN-0097/2017