Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 august 2017 STN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Svar på remiss - Översiktsplan för Sundbybergs stad STN-0623/2017
Svar på remiss - Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad STN-0626/2017
Svar på remiss - Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Hamnen 8, Hamngatan 33 i centrala Sundbyberg STN-0800/2017
Svar på remiss - Detalplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Urvsikvägen, Lilla Ursvik STN-0801/2017
Svar på remiss - Detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg STN-0802/2017
Svar på remiss - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg STN-0803/2017
Svar på remiss - Detaljplan för ny- och påbyggnation av fastigheten SPIKEN 11-12, i Sundbybergs stad STN-1396/2015
Yttrande över remiss - Remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd STN-0658/2017
Yttrande över remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen STN-0782/2017
Fyllnadsval av en ledamot till Sundbybergs stads cykelråd STN-0006/2017
Anmälan av delegationsbeslut STN-0002/2017
Stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts protokoll från sammanträdet den 15 juni 2017 STN-0007/2017