Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Kallelse och fördragningslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 STN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Beslut om att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 STN-0488/2017
Svar på remiss - Förslag till Näringslivspolicy för Sundbybergs stad STN-0496/2017
Svar på remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark STN-0583/2017
Svar på remiss - Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad STN-0648/2017
Medborgarförslag - Cykelpump (likt den vid Sundbybergsstation) vid "cykelmätaren" vid Lötsjön STN-0277/2017
Medborgarförslag - Säkrare passage till Ursvik skola och förskola STN-0278/2017
Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen STN-1345/2016
Investeringsprojekt nr 90558 för samlad driftdepå - beslut om att påbörja förstudie STN-0522/2017
Investeringsprojekt nr 90577 för Kyrkogårdsvägen etapp 2 och 3 - beslut om att påbörja förstudie STN-0616/2017
Fastställande av stadsmiljö- och tekniska nämndens arkivorganisation STN-0380/2017
Fyllnadsval av en ledamot till Sundbybergs stads cykelråd STN-0006/2017
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 STN-0005/2017
Anmälan av delegationsbeslut STN-0002/2017
Ledamotsinitiativ - Anta mål för andel resor med cykel STN-0739/2017
Ledamotsinitiativ - Upphävande av beslut gällande boendeparkering STN-0740/2017
Ledamotsinitiativ - Öppen vägg NU, väckt av Moises Ubeira (V) STN-0730/2017
Protokoll från Sundbybergs stads cykelråds sammanträde den 18 maj STN-0097/2017