Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Kallese och föredragningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 STN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Beslut om rätt att närvara vid stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 STN-0488/2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 STN-0444/2017
Yttrande över remiss - Medborgarförslag Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo STN-0308/2017
Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby STN-0512/2017
Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg STN-0513/2017
Medborgarförslag - Justera trafikljusen vid Ursviksvägen för ökad trafiksäkerhet STN-0279/2017
Medborgarförslag - Gör annan kravställning vid upphandling av snöröjning och grusning, samt utförande av snöröjning STN-0715/2016
Medborgarförslag - Hittestaket för borttappade saker STN-0716/2016
Medborgarförslag - Sofforna på de två vilplanen Fjällnäsvägen bör tas bort STN-0775/2016
Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen STN-1343/2016
Medborgarförslag - Sätt upp hinder för bilfart på cykelvägarna runt Ursvik STN-1346/2016
Medborgarförslag - Bygg farthinder/vägbulor i Rissne centrum, kavallerivägen/Trossvägen. Många bilar kör mot rött. STN-1519/2016
Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelväg STN-1191/2016
Inrättande av Lötsjön - Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad - beslut om samråd STN-0327/2017
Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad - beslut om remittering STN-0059/2017
Ändring av villkor och regler för boendeparkering i Sundbyberg stad STN-0450/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 STN-0427/2017
Uppföljning av internkontrollplan för stadsmiljö- och tekniska nämnden i samband med tertialrapport 1 STN-0490/2017
Stadsmiljö- och tekniska nämnden utser ledamot och ersättare till pensionärsrådet STN-0489/2017
Revidering av stadsmiljö- och tekniska nämndens delegationsordning STN-0542/2017
Fyllnadsval av en ledamot till Sundbybergs stads cykelråd STN-0006/2017
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens redovisning av synpunkter och felanmälningar januari till april 2017 STN-0498/2017
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 STN-0005/2017
Anmälan av delegationsbeslut STN-0002/2017