Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 STN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon (N2016/07396/MRT) STN-1512/2016
Medborgarförslag - Efterlyser motorcykelparkeringar i Sundbyberg STN-0328/2016
Medborgarförslag - Anläggning av gångväg på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11 STN-1336/2016
Medborgarförslag - En gångbana bör anläggas på norra sidan av Hamngatan från nummer 7 till nummer 15 STN-1342/2016
Begäran om genomförande av förstudie för Fredsgatan Etapp 2 STN-1446/2016
Internkontrollplan 2017 för stadsmiljö- och tekniska nämnden STN-1308/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 STN-1479/2016
Uppföljning av internkontrollplan för stadsmiljö- och tekniska nämnden 2016 i samband med verksamhetsberättelse STN-0986/2016
Återrapportering av genomförande av investeringsprojekt Plåten STN-0111/2017
Återrapportering av genomförandeprojekt av investeringsprojekt för kvarteret Banken STN-0112/2017
Återrapportering av genomförande av investeringsprojektet Offentliga anläggningar Landsvägen/Cirkusängen STN-0114/2017
Samarbetsavtal - Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet - Stockholms inköpscentral STN-1400/2016
Fyllnadsval av fyra ledamöter till Sundbybergs stads cykelråd STN-0006/2017
Anmälan av delegationsbeslut STN-0002/2017