Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Titel Diarienummer
Information
Kallelse och föredragningslista till Stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 STN-0001/2017
Tilläggslista till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 31 januari 2017 STN-0001/2017
Svar på remiss - Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad STN-0022/2016
Svar på remiss - Detaljplan Skelettplan för västra Ursvik: tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge STN-0684/2016
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för påbyggnad av bostäder på befintliga fastigheten Gulmåran 1, Kavaljersbacken 2-16 i Ör, Sundbyberg STN-0754/2015
Remiss - Granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter STN-1462/2016
Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden STN-0166/2016
Medborgarförslag - En ombyggnation till ombyggnationen av Tulegatan och Tuletorgets kollektivtrafik struktur. STN-0168/2016
Medborgarförslag - En portabel isbana till Sundbybergs torg liknande isbanan i Kungsträdgården STN-0170/2016
Medborgarförslag - Att öster om värmeverket anlägga en konstfrusen skridskobana med hjälp av värmeväxlad energi STN-0171/2016
Medborgarförslag - Upprustning av trappa (och stig) mellan Långlötsvägen och Kyrkogårdsvägen. STN-0172/2016
Protokoll från stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskotts sammanträde den 8 december 2016 STN-0005/2016
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande STN-0006/2017
Återrapportering till stadsmiljö- och tekniska nämnden STN-0005/2017
Val till Sundbybergs stads cykelråd STN-0006/2017
Anmälan av delegationsbeslut STN-0002/2017