Byggnads- och tillståndsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 BTN-0001/2017
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Four Seasons, Hallonbergsplan 10 BTN-0642/2017
LÅDMAKAREN 3, Rissneleden 136-138. Bygglov för ändrad användning från kontor till skolverksamhet, fasadändring och tillbyggnad samt Marklov för stödmurar och ändring av marknivåer. BTN-0501/2017
PONNYN 11, Fornbyvägen 17, Bygglov för ändring av beviljat bygglov för uppförande av mur BTN-0761/2017
PONNYN 12, Fornbyvägen 19, Bygglov för ändring av beviljat bygglov för uppförande av mur BTN-0762/2017
PONNYN 13, Fornbyvägen 21, Bygglov för ändring av beviljat bygglov för uppförande av mur BTN-0763/2017
PONNYN 14, Fornbyvägen 23, Bygglov för ändring av beviljat bygglov för uppförande mur BTN-0764/2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Boverkets rapport "En mer förutsägbar byggprocess, förenklad kontroll av serietillverkade hus" (rapport 2017:23) BTN-0860/2017
Svar på remiss - Underrättelse om utställning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 BTN-0451/2017
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne inom del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28 BTN-0886/2017
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 BTN-0005/2017
Anmälan av delegationsbeslut BTN-0002/2017