Byggnads- och tillståndsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 BTN-0001/2017
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Beslut att närvar vid byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde 2017 BTN-0438/2017
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdryck, Restorante Rustico, Järnvägsgatan 34 BTN-0479/2017
Föreläggande med vite om att inkomma med slutredovisning över verksamhetens driftperiod, Frijo Mellanlagring BTN-0747/2017
KRUSBÄRET 9, Länsmansbacken 8. Bygglov i efterhand för fasadändring av garage samt byggsanktionsavgift. SMN-1044/2013 BTN-0647/2015
PLÅTEN 3, Sundbybergs Torg 1J, 1B. Bygglov för inglasning av indragna balkonger BTN-1022/2016
Yttrande över remiss - Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59), S2017/03686/FS. BTN-0565/2017
Yttrande över remiss - Förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK BTN-0669/2017
Yttrande över remiss - Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden, Målnummer 598-17 BTN-0735/2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun BTN-0756/2017
Svar på remiss - Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg BTN-0358/2017
Sammanträdesdagar för byggnads- och tillståndsnämnden 2018 BTN-0624/2017
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 BTN-0005/2017
Anmälan av delegationsbeslut BTN-0002/2017