Byggnads- och tillståndsnämnden

Titel Diarienummer
Information från stadsmiljö- och serviceförvaltningen
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 BTN-0001/2017
STENKVISTA 4, Rosengatan 11-13. Ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupor och inredande av 4 bostäder på vind BTN-0168/2017
FORSKAREN 1, Forskargränd 20, 22, 24, 26. Ansökan om bygglov för inglasning av fyra takterrasser BTN-0351/2017
Svar på remiss - Samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad BTN-0451/2017
Svar på remiss - Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad BTN-0455/2017
Svar på remiss - Samråd om förslag till Lösjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg BTN-0465/2017
Svar på remiss - Solna stads - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd BTN-0477/2017
Svar på remiss - Underrättelse om samråd för detaljplan för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Hamnen 8, Hamngatan 33 i centrala Sundbyberg BTN-0549/2017
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik BTN-0550/2017
Svar på remiss - Underrättelse om samråd för detaljplaneändring för att bygga in lastkaj på fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg BTN-0551/2017
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 saom avser ny infart till Freden Större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg BTN-0552/2017
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för ny- och påbyggnad av fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad BTN-1902/2015
Revidering av lokala föreskrifter för skydd för människors hälsa BTN-0422/2017
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 BTN-0005/2017
Anmälan av delegationsbeslut BTN-0002/2017