Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 KS-0698/2016
Revidering av grundskole- och gymnasienämndens reglemente KS-0680/2017
Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente KS-0681/2017
Revidering av lokala föreskrifter för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i Sundbybergs kommun KS-0622/2017
Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen - revidering KS-0594/2017
Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning - revidering KS-0595/2017
Revidering av regler för boendeparkering i Sundbybergs stad KS-0688/2017
Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger KS-0827/2017
Förlängning av Sundbybergs stads biblioteksplan 2014-2017 KS-0870/2017
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad KS-0367/2017
Månadsrapport för Sundbybergs stad per oktober 2017 KS-0791/2017
Månadsrapport för kommunstyrelsen per oktober 2017 KS-0880/2017
Uppdrag om fusion mellan Norrenergi och Miljö AB och Norrenergi AB samt villkorat ägartillskott till Norrenergi AB KS-0886/2017
Sundbybergs stads ställningstagande till delägarskap i Inera AB KS-0309/2017
Investeringsprojekt förskolan Kvarnkullen i Västra Ursvik - beslut om genomförande KS-0228/2017
Tillägg till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Sundbybergs stad – objekt Mälarbanan Tomteboda – Barkarby avseende Mälarbanans utbyggnad genom Sundbyberg KS-0865/2017
Planbesked för nybyggnation av förskola av modullösning på fastigheten KAPLANEN 2 mellan Rissne kyrka och Miklagårdshuset, i Rissne KS-0577/2016
Detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56 i Sundbybergs stad - beslut om antagande KS-0062/2015
Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - beslut om antagande KS-0326/2016
Inrättande av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad KS-0771/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Wåhlins Fastigheter AB avseende fastigheten Spiken 11 KS-0772/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Alferan Förvaltning AB avseende fastigheten Spiken 12 KS-0773/2017
Exploateringsavtal avseende Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg, mellan Sundbybergs stad och Fabege Orgelspelet AB. KS-0786/2017
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård KS-0549/2017
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola KS-0548/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen KS-0724/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 KS-0644/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på nationell plan för transportsystemet 2018-2029 KS-0645/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på avveckling av spår i projektet Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll KS-0769/2017
Svar på remiss för - Inbjudan från Sollentuna kommun att lämna synpunkter på Granskning av detaljplan för kv Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen Helenelund KS-0783/2017
Motion - Samarbeta mot diskriminering. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0126/2016
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0017/2017
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 20 november 2017 KS-0642/2016
Protokoll från Översiktsplanekommitténs sammanträde den 30 oktober 2017 KS-0014/2017
Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 26 oktober 2017 KS-0016/2017
Protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 25 oktober 2017 KS-0046/2017
Protokoll från central samverkansgrupps sammanträde den 21 november 2017 KS-0043/2017