Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 KS-0698/2016
Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad KS-0706/2017
Redovisning av partiernas användning av partistödet år 2016 samt beslut om utbetalning av partistöd för år 2018 KS-0743/2017
Sundbybergs stads översiktsplan 2030 - beslut om utställning KS-0443/2016
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018 KS-0613/2017
Taxor och avgifter inom äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen KS-0362/2017
Miljöbalkstaxa för Sundbybergs stad KS-0653/2017
Bygglovstaxa för Sundbybergs stad KS-0664/2017
Taxa för Sundbybergs stads offentliga kontroll av livsmedel KS-0679/2017
Taxa för avfallsverksamheten i Sundbybergs stad KS-0728/2017
Taxa för VA-verksamheten i Sundbybergs stad KS-0727/2017
Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheten till extra utdelning enligt Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag och förslag om extra utdelning KS-0815/2017
Förvärv av bostadsrätter i samband med bildande av bostadsrättsförening inom fastigheten i stadsdelen Ör KS-0823/2017
Planbesked för byggnation av enfamiljshus/villa på fastigheten SUNDBYBERG 2:40, Marieborgsgatan i Stora Ursvik KS-0334/2017
Återtagande av planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg. KS-0369/2016
Beslut om programsamrådsredogörelse och ställningstagande inför fortsatt arbete med planprogram för Sundbybergs nya stadskärna KS-0060/2015
Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad - beslut om antagande KS-0064/2015
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik KS-0528/2017
Svar på revisorernas granskning av Sundbyberg stads strategiska kompetensförsörjning KS-0659/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun om att lämna synpunkter på samråd om ny översiktsplan för Sollentuna kommun KS-0685/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget om utomhusbad vid Eggeby gård i Igelbäckens kulturreservat KS-0779/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun KS-0708/2017
Svar på motion - Långsiktigt stöd till Stjärnjouren - väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0027/2016
Svar på motion - Mäns våld mot kvinnor. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0128/2016
Svar på motion - Terapihundar till alla äldreboenden. Väckt av Jarmo Kärävä (SD) KS-0130/2016
Svar på motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD) KS-0710/2015
Motioner och medborgarförslag vars beredning inte färdigställts före oktobers månads utgång 2017 KS-0021/2017
Återrapportering av delegationsbeslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde 2017 KS-0017/2017
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 23 oktober 2017 KS-0642/2016
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 11 september 2017 KS-0262/2017
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 16 oktober 2017 KS-0262/2017
Protokoll från kommunala rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 27 september 2017 KS-0046/2017
Protokoll för centrala samverkansgruppens extrainsatta sammanträde 23 oktober 2017 KS-0043/2017
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde 31 oktober 2017. KS-0043/2017
Ledamotsinitiativ - Respektera facklig samverkan. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0847/2017
Ledamotsinitiativ - Facklig tid bör inte minskas! Väckt av Peter Schilling (S) KS-0848/2017