Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 KS-0698/2016
Beslut om närvarorätt för anställd
Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet KS-0726/2015
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad KS-0297/2017
Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark KS-0444/2016
Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad KS-0660/2017
Avstämning av Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 KS-0661/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om avskrivning av kundfodran KS-0621/2017
Ställningstagande till fusion av Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadshus AB KS-0730/2017
Ändring av antal ledamöter i kommunfullmäktige för mandatperioden 2019- 2022 KS-0674/2017
Svar på remiss – Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på utställningen av regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2050) KS-0542/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) KS-0581/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) KS-0580/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på delbetänkandet: Detaljplanekravet (SOU 2017:64) KS-0584/2017
Svar på medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. KS-0243/2016
Svar på medborgarförslag - Bygg bokaler i Hallonbergen för att öka entreprenörsskap, arbetstillfällen och utbud i området KS-0153/2016
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Avsägelse av Jan Jacobsson (S) som ledamot i kommunstyrelsens översikts-planekommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ersättare för stämmoombud i Sundbybergs stadshus AB samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0042/2017
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ersättare för stämmoombud i Söderhalls Renhållnings AB (SÖRAB) samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0042/2017
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0017/2017
Protokoll för exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 18 september 2017 KS-0642/2016
Protokoll för Näringslivskommitténs sammanträde den 28 augusti 2017 KS-0015/2017
Protokoll för pensionärsrådets sammanträde 14 september 2017 KS-0016/2017
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde 2 oktober 2017 KS-0043/2017