Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 KS-0698/2016
Stadsdirektören informerar
Näringslivspolicy för Sundbybergs stad KS-0225/2017
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 KS-0570/2017
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 KS-0571/2017
Kommunstyrelsens tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017 KS-0544/2017
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan i samband med tertialrapport 2 KS-0545/2017
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Ör samt ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Ör 1 AB innehållande fastigheten Penninggräset 2 och i bolaget Ör 2 AB innehållande fastigheten del KS-0003/2017
Sundbybergs stads ställningstagande om bildande av ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov Sundbybergs stads ställningstagande om ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering KS-0587/2015
Revidering av taxor och avgifter inom äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen KS-0362/2017
Planbesked för tillbyggnad av bostäder på befintligt bostadshus på fastigheten APOTEKET 13, Humblegatan 33 i Sundbyberg KS-0383/2017
Upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan 50 i Sundbyberg - beslut om antagande KS-0553/2016
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och Järvastaden AB avseende allmän plats i Brotorp, etapp 2 KS-0513/2017
Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan för kommunal energi- och klimatrådgivning KS-0550/2017
Svar på remiss - Klimatfärdplan 2050 för Storstockholmsregionen Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Storstockholmsregionen KS-0546/2017
Svar på remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön -föreskrifter och skötselplan KS-0469/2017
Svar på remiss - Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län KS-0477/2017
Svar på remiss - Inbjudan från justitiedepartementet att lämna synpunkter på En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36) KS-0632/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län KS-0442/2017
Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Jubileumsdans KS-0617/2017
Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Deltagande i bokmässa KS-0532/2017
Ansökan om ekonomiskt stöd från statsbidrag för finskt förvaltningsområde - Svenska kyrkan - Finlands självständighetsdag KS-0616/2017
Återrapportering av handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända KS-0169/2016
Avsägelse av Dorna Dehkhoda (S) som ledamot i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0017/2017
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 26 juni 2017 KS-0642/2016
Protokoll från exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 28 augusti 2017 KS-0642/2016
Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 12 juni 2017 KS-0262/2017
Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 15 juni 2017 KS-0016/2017
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 8 augusti 2017 avseende tillsättning av enhetschef på stadsbyggnads- och exploateringsavdelningen KS-0043/2017
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 29 augusti 2017 KS-0043/2017
Anmälan av rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län om inspektion hos överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad 2017 KS-0511/2017