Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 KS-0698/2016
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 KS-0698/2016
Tilläggslista 2 till kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 KS-0698/2016
Tilläggslista 3 till kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 KS-0698/2016
Stadsdirektören informerar
Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad KS-0332/2016
Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering KS-0091/2016
Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad KS-0425/2017
Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 KS-0349/2017
Slutreglering mellan Sundbybergs stad och Sundbyberg Avfall och Vatten AB KS-0214/2017
Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd KS-0364/2017
Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner KS-0365/2017
Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar KS-0433/2017
Inriktningsbeslut för omflyttning och nybyggnation av skol- och förskoleverksamhet i Rissne KS-0421/2017
Investeringsprojekt 90900 omgestaltning av Enköpingsvägen till stadsgata – beslut om utökad investeringsram för förstudie och planprogram KS-0276/2016
Planbesked för kontorsändamål på del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad KS-0267/2017
Detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om antagande KS-0049/2015
Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad - beslut om antagande KS-0052/2015
Detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad - beslut om antagande KS-0500/2014
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2 och Sundbyberg 2:17, Storskogen i Sundbyberg KS-0109/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Lådmakaren 4 mellan Rissneleden och Ulvsundaleden i Rissne KS-0341/2017
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, skola Lådmakaren 3 vid Rissneleden mellan Lavettvägen och Kavallerivägen i Rissne KS-0342/2017
Överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Rissneledsdelen vid Rissneleden i korsningen med Lavettvägen i Rissne KS-0340/2017
Köpekontrakt mellan Sundbybergs stad och Fortifikationsverket angående del av fastigheten Sundbyberg 2:2Avtal om fastighetsköp mellan Sundbybergs stad och Fortifikationsverket angående del av fastigheten Sundbyberg 2:26, vid Rissneleden i Norra Rissne. KS-0444/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter KS-0306/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på departementspromemorian Ds 2017:8 - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop KS-0280/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 KS-0363/2017
Yttrande i mål 10979-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 24 april 2017 om ställningstagande till förvärv av bostadsrätter i samband med ombildande av fastigheten Terränglöparen 9 i stadsdelen Hallonbergen KS-0432/2017
Svar på medborgarförslag - Kompetensutveckling / inspiration / workshop för skolans pedagoger KS-0244/2016
Avrapportering av handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända KS-0169/2016
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0017/2017
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 22 maj 2017 KS-0642/2016
Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 15 maj 2017 KS-0262/2017
Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 2 maj 2017 KS-0015/2017
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 17 maj 2017 KS-0046/2017
Protokoll från central samverkansgrupp den 30 maj 2017 KS-0043/2017
Inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Örskolan KS-0295/2016
Överlåtelse av del av Sundbyberg 2:39 i stadsdelen Ör till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB KS-0436/2017
Protokoll för central samverkansgrupps extrainsatta sammanträde den 8 juni 2017 KS-0043/2017
Avsägelse av Peter Schilling (S) som ledamot i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Avsägelse av Eric Vänerlöv (S) som ersättare i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ledamot i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Avsägelse av Kajsa Adenbäck (S) som ersättare i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Ledamotsinitiativ - Medlemskap i föreningen Gröna Städer KS-0495/2017
Ledamotsinitiativ - Medlemskap i föreningen Svenska cykelstäder KS-0496/2017