Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 KS-0698/2016
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 KS-0698/2016
Stadsdirektören informerar
Handlingsplan för utvecklingen av Hallonbergen och Ör 2017 KS-0190/2017
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre KS-0141/2017
Förlängning av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy KS-0335/2017
Kommunstyrelsens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 KS-0329/2017
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan i samband med tertial 1 KS-0339/2017
Fördelning av medel från Frideborg Erikssons testamente KS-0247/2017
Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2016 KS-0245/2017
Direktiv till ombud inför Söderhalls renhållningsverk AB:s (SÖRAB) årsstämma den 8 juni 2017 KS-0035/2017
Prövning av koncernen Sundbybergs stadshus AB:s verksamhet under 2016 i förhållande till ändamål och kommunala befogenheter KS-0312/2017
Stadsutveckling inom stadsdelen Hallonbergen, Sundbyberg
Stadsutveckling inom stadsdelen Ör, Sundbyberg
Stadsutveckling inom stadsdelen Rissne, Sundbyberg
Taxa för brandskyddskontroll Täby, Vallentuna, Danderyd, Lidingö, Solna och Sundbyberg KS-0292/2017
Investeringsprojekt nr. 90533 för kvarteret Kabeln vid Löfströms allé i centrala Sundbyberg - beslut om att godkänna förstudie och att påbörja program, projektering och genomförande KS-0144/2017
Tillbakadragande av planuppdrag för ändring av detaljplan för Kalkonen 1, Karlavägen 44. KS-0054/2015
Detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg - beslut om antagande KS-0065/2015
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30 längs Ursviksvägen och Örsvängen i Hallonbergen, Sundbybergs stad. KS-0257/2017
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker vid Rissneleden och Hallonbergsvägen inom fastigheterna Vandraren 8, Orienteraren 8 och Sundbyberg 2:30 KS-0006/2017
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom kvarteret Freden större mellan Rissneleden och Östra Madenvägen, Hallonbergen KS-0007/2017
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom fastigheten Fröfjärden 1 vid Östra Madenvägen och Gesällvägen, Hallonbergen KS-0008/2017
Namnsättning av kvarter bredvid befintliga kvarteret Östern 5, Tulegatan/Rosengatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad KS-0133/2017
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av fastigheten Sundbyberg 2:26 i norra Rissne KS-0446/2016
Namnsättning av kvarter vid Ryttmästartorget, mellan Ryttmästarvägen och Lavettvägen i Rissne, Sundbyberg KS-0286/2017
Namnsättning av kvarter och gator mellan Rissneleden och Rissne IP i Rissne, Sundbyberg KS-0287/2017
Namnsättning av kvarter, gator, torg och platser vid hörnet Kavallerivägen och Rissneleden, Sundbyberg KS-0288/2017
Svar på motion - Ett Sundbyberg fritt från våld. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0127/2016
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Gävleborgs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för SCIOR Geomanagement AB KS-0243/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Kronobergs län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Skymap Inovations AB KS-0304/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Norconsult AB KS-0356/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jämtlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Geomatikk Survey AB KS-0350/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för OTMETKA Logging Partner AB KS-0359/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för Rapid Säkerhet AB KS-0391/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Södermanlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Diagona AB KS-0396/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Orica Sweden AB KS-0403/2017
Svar på medborgarförslag - Jag anser att Sundbybergs Torg ska bevaras som ett stort torg även efter nedgrävningen av tågrälsen KS-0221/2016
Svar på medborgarförslag- Publicera solkarta för Sundbyberg KS-0266/2016
Sundbybergs stads miljöstipendium 2017 KS-0330/2017
Sundbybergs stads jämlikhetsstipendium 2017 KS-0308/2017
Sundbybergs stads översiktsplan 2030 - beslut om samråd KS-0443/2016
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad - beslut om samråd KS-0297/2017
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens näringslivskommitté för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Avsägelse av Mariam Osman Sherifay (S) som ersättare i Regionalt nätverk för barns och ungas rättigheter samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2019 KS-0042/2017
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0017/2017
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 20 april 2017 KS-0642/2016
Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 4 april 2017 KS-0262/2017
Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 10 april 2017 KS-0262/2017
Protokoll från kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitténs sammanträde den 26 april 2017 KS-0262/2017
Protokoll från Översiktsplanekommitténs sammanträde 24 april 2017 KS-0014/2017
Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 6 april 2017 KS-0016/2017
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 29 mars 2017 KS-0046/2017
Protokoll för central samverkansgrupp den 2 maj 2017. KS-0043/2017
Protokoll för extra central samverkansgrupp den 16 mars 2017. KS-0043/2017
Sundbybergs stads ställningstagande till Sundbyberg stadshus AB:s bildande av affärsområde för arbetet med utvecklingen av stadskärnan i Sundbybergs centrum KS-0413/2017
Förvärv av fastigheten Sundbyberg Albygården 1 ”Ahlby säteri”, Albygatan 124 KS-0414/2017
Avtal rörande förvärv av bostadsrätter i samband med bildande av bostadsrättsförening inom fastigheten Terränglöparen 9 i stadsdelen Hallonbergen KS-0332/2017
Rekrytering av förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen KS-0409/2017
Rekrytering av förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen KS-0407/2017
Rekrytering av vice stadsdirektör tillika biträdande förvaltningschef för stadsledningskontoret KS-0412/2017
Svar på Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västernorrlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för PEMA KS-0423/2017