Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 KS-0698/2016
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 KS-0698/2016
Stadsdirektören informerar
Måltidspolicy för Sundbybergs stad KS-0198/2016
Sundbybergs stads principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess KS-0053/2017
Idrottspolitiskt program för Sundbybergs stad KS-0233/2017
Sundbybergs stads ställningstagande till SÖRABS förfrågan om kommungemensam avfallsplan för perioden 2021-2032 KS-0096/2017
Inrättande av utmärkelsen "Årets byggnad i Sundbyberg" KS-0075/2017
Sundbybergs stads årsredovisning med bokslut 2016 KS-0660/2016
Nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 KS-0315/2017
Socialt bokslut för Sundbybergs stad 2016 KS-0208/2017
Årsredovisning 2016 för stiftelserna Adda Dahl stipendiefond, Hyllengrens minnesfond, Skoldonationsfonden och Socialdonationfonden KS-0223/2017
Årsredovisning 2016 för stiftelsen Robert och Thea Bunge KS-0224/2017
Kommunstyrelsens månadsrapport februari 2017 KS-0237/2017
Månadsrapport för Sundbybergs stad per februari 2017 KS-0238/2017
Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 KS-0126/2017
Sundbybergs stads ställningstagande till Fastighets AB Förvaltarens försäljning av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1 i Sundbybergs centrum KS-0298/2017
Kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd– annullering av hyresavtal avseende lokaler i kvarteret Eken 4, medgivande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB att teckna optionsavtal avseende övertagande av skollokaler samt utställande av kom KS-0314/2017
Svar på samråd kring interimslösning avseende verkställande direktör i Sundbybergs stadshus infrastruktur AB KS-0299/2017
Ställningstagande till förvärv av bostadsrätter i samband med ombildande av fastigheten Terränglöparen 9 i stadsdelen Hallonbergen KS-0332/2017
Investeringsprojekt förskolan Kvarnkullen i Västra Ursvik, beslut om genomförande KS-0228/2017
Investeringsprojekt nr. 90536 för kvarteret Kronan avseende del av Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, centrala Sundbyberg - beslut om att godkänna förstudie och att påbörja program, projektering och genomförande KS-0143/2017
Detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg - beslut om antagande KS-0063/2015
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Vasakronan avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. KS-0145/2017
Svar på remiss - Inbjudan till samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms län. KS-0152/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på Energikommissionens betänkande "Kraftsamling för framtidens energi" SOU 2017:02 KS-0074/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare KS-0291/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Östergötlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Spotscale AB KS-0300/2017
Svar på motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen. Väckt av Stefan Buncic (SD) KS-0614/2015
Svar på motion - Gratis trygghetslarm. Väckt av Gary Aelius (SD) KS-0044/2016
Svar på medborgarförslag - Införandet av flaggdagar i Sundbyberg för Sveriges nationella minoriteter KS-0191/2016
Motioner och medborgarförslag vars beredning inte färdigställts före aprils månads utgång 2017 KS-0020/2017
Näringslivspolicy för Sundbybergs stad KS-0225/2017
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens näringslivskommitté för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Avsägelse av Sophie Silverryd (M) som ersättare i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0017/2017
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 22 februari 2017 KS-0046/2017
Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 14 februari 2017 KS-0015/2017
Protokoll från Näringslivskommitténs sammanträde den 15 mars KS-0015/2017
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 mars 2017 KS-0642/2016
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 28 mars 2017. KS-0043/2017
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg KS-0092/2017
Direktiv till ombud vid årsstämma i Kommuninvest den 20 april 2017 KS-0268/2017
Ledamotinitiativ - Se över delegationsordningen kring upphandlingsbeslut. Väckt av Peter Schilling (S) KS-0358/2017