Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 KS-0698/2016
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 KS-0698/2016
Stadsdirektören informerar
Riktlinjer med bedömningskriterier för Sundbyberg stads miljöstipendium och stipendium för jämlikhet KS-0083/2017
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning KS-0101/2017
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 KS-0030/2017
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 KS-0611/2016
Utökning av kommunal borgensram till Sundbybergs stadshus AB KS-0217/2017
Förändring i kommunfullmäktiges borgensskrivning till Sundbybergs stadshus AB och Fastighets AB Förvaltaren KS-0137/2017
Överlåtelseavtal mellan Sundbybergs stad och Sundbybergs sopsug AB u.nä.t Sundbyberg Avfall och Vatten AB KS-0214/2017
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Tobin Properties AB avseende fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg KS-0092/2017
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties Förvaltning AB för del av Sundbyberg 2:17 vid Rosengatan/Tulegatan KS-0455/2016
Godkännande av Bonava AB som ny part och ny borgensman i Projekt Ursvik i Sundbyberg, delområde 1 KS-0643/2016
Direktiv till ombud inför årsstämma i Sundbybergs stadshus AB den 4 april 2017 KS-0135/2017
Direktiv till ombud vid årsstämma för Norrenergi och Miljö AB den 6 april 2017 KS-0136/2017
Direktiv till ombud vid årsmöte för NTF Öst den 30 mars 2017 KS-0114/2017
Direktiv till ombud vid årsstämma i Sthlm6000+ den 29 mars 2017 KS-0058/2017
Tillbakadragande av planuppdrag gällande tillägg till detaljplan C416, Stora Ursvik etapp 3, utökning av garage KS-0740/2015
Tillbakadragande av planuppdrag för del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Tulegatan/Rosengatan i centrala Sundbyberg KS-0202/2015
Planbesked för nybyggnation av bostäder vid kvarteret Östern, SUNDBYBERG 2:17, Tulegatan 21 KS-0052/2017
Planbesked för bebyggelse på del av SUNDBYBERG 2:40, Föreningsvägen i lilla Ursvik KS-0368/2016
Svar på motion - Stötta kvinnojouren. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Jonas Nygren (S) KS-0051/2016
Svar på remiss - Inbjudan till samråd avseende markförläggning av 130 kV kraftledning i Västra Ursvik, Sundbybergs stad och Stockholms stad KS-0086/2017
Svar på remiss – Inbjudan från Näringsdepartementet att lämna synpunkter på Transportstyrelsens uppdrag att införa miljözoner för lätta fordon KS-0671/2016
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning med drönare för Bjerking AB KS-0121/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Trimtec AB KS-0148/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för JiMedia KS-0159/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jönköpings län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Skogsstyrelsen KS-0196/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Örebro län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Spectravision AB KS-0197/2017
Inrättande av särskild enhet för framställning och hantering av statistik och statistiksekretess inom kommunstyrelsen KS-0032/2017
Bidrag för information och utbildning av nämndemän för valperioden 2016-2019 KS-0697/2016
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Innebandy KS-0059/2017
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Finska föreningen Jukola - Teatergrupp KS-0061/2017
Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde - Svenska kyrkan - Morsdagsfirande KS-0063/2017
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens näringslivskommitté för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Fyllnadsval av ersättare (V) i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Fyllnadsval av en ersättare (S) för stämmoombud i Sundbybergs stadshus AB för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0042/2017
Fyllnadsval av en ersättare (S) till stämmoombud i Norrenergi och Miljö AB för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0042/2017
Fyllnadsval av en ersättare (S) för stämmoombud till Kommuninvest ekonomisk förening för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0042/2017
Avsägelse av Peter Schilling (S) som ersättare för stämmoombud till Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) samt fyllnadsval för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0042/2017
Val av ett stämmoombud samt en ersättare till stämmoombud i NTF Öst för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0042/2017
Val av ett stämmoombud och en ersättare till stämmoombud i föreningen Sthlm6000+ för tiden till och med den 31 december 2018 KS-0042/2017
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0017/2017
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 13 februari 2017 KS-0642/2016
Protokoll från Översiktsplanekommitténs sammanträde den 30 januari 2017 KS-0014/2017
Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 2 februari 2017 KS-0016/2017
Protokoll för central samverkansgrupps sammanträde den 28 februari 2017 KS-0043/2017
Samarbetsavtal mellan Sundbybergs stad och SKL Kommentus Inköpscentral AB avseende regionalt samordnad upphandlingsverksamhet KS-0153/2017