Kommunstyrelsen

Titel Diarienummer
Stadsdirektören informerar
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 KS-0698/2016
Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2017 KS-0282/2016
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 KS-0698/2016
Tilläggslista 2 till kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 KS-0698/2016
Sundbybergs stads dagvattenpolicy 2017 KS-0283/2016
Fastställande av kommunstyrelsens arkivorganisation KS-0692/2016
Stadsmiljö- och tekniska nämndens begäran om avskrivning om kundfordran, faktura nr 10165163 KS-0682/2016
Kommunstyrelsen internkontrollplan för 2017 KS-0565/2016
Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och A Lundgren Smide AB. KS-0426/2016
Köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. KS-0694/2016
Planbesked för nya bostäder och verksamheter på del av fastigheterna TERRÄNGLÖPAREN 9 och SUNDBYBERG 2:30 KS-0220/2016
Planbesked för nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten GÅSEN 4, Råstensgatan 7 i Centrala Sundbyberg KS-0631/2016
Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg. Upphävande av fastighetsplan pga. fastighetsreglering. KS-0553/2016
Planbesked för ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen i Lilla Alby KS-0555/2016
Tillbakadragande av planuppdrag avseende breddning av Kyrkogårdsvägen, fastigheterna Sundbyberg 2:24, 2:22 och 2:30 i Sundbybergs stad KS-0431/2015
Namnsättning av kvarter vid blivande äldreboende, Tulegatan/Kyrkogatan inom del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17 i Sundbybergs stad KS-0633/2016
Svar på motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) KS-0474/2013
Svar på motion - Flera kuratorer i sundbybergs skolor. Väckt av Stefan Buncic (SD) KS-0686/2015
Svar på granskning rörande digitalisering av stadens verksamheter KS-0636/2016
Svar på remiss - Inbjudan från Statens geotekniska institut gällande handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat KS-0605/2016
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Uppsala län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare KS-0024/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län om att lämna synpunkter på ansökan från Polismyndigheten om kameraövervakning med drönare KS-0062/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Inspecta Sweden AB KS-0066/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Svenska 360 Visningar KB KS-0069/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende hela riket KS-0079/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Norrbottens län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för DRiley AB KS-0679/2016
Fyllnadsval av ledamot (S) i kommunstyrelsens näringslivskommitté för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Avsägelse av Stefan Bergström (C) som ersättare i kommunstyrelsens näringslivskommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Rekrytering av förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen KS-0091/2017
Återrapportering av delegationsbeslut KS-0017/2017
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 2016-12-12 KS-0736/2015
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 14 november 2016 KS-0736/2015
Protokoll från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 januari 2017 KS-0642/2016
Protokoll för kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommittés sammanträde den 5 december 2017 KS-0045/2016
Protokoll från kommunala rådet för funktionhindersfrågors sammanträde den 7 december 2016 KS-0098/2016
Protokoll för central samverkansgrupp den 24 januari 2017 KS-0043/2017
Anmälan av rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län om inspektion hos överförmyndarnämnden i Sundbybergs stad 2016 KS-0693/2016
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på FastOut AB:s ansökan om kameraövervakning avseende Stockholms län KS-0077/2017
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om kameraövervakning med drönare från Sweco Civil AB KS-0094/2017
Avsägelse av Kristin Kervén (C) som ledamot i kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté samt fyllnadsval för tiden fram till den 14 oktober 2018 KS-0042/2017
Ledamotsinitiativ - Dags för nedbrytningsbara engångsartiklar. Väckt av Jesper Wiklund (V) KS-0120/2017