Social- och arbetsmarknadsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 SAN-0183/2016
Anmälningsärenden
Månadsrapport oktober 2017 SAN-0179/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan med budget 2018 SAN-0134/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens plan 2018 för uppföljning av verksamheter SAN-0185/2017
Internkontrollplan 2018 för social- och arbetsmarknadsnämnden SAN-0183/2017
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS och SoL för personer med funktionsnedsättning SAN-0002/2017
Auktorisationsvillkor för arbetsmarknadsinsatser med en kostnadsanalys SAN-0110/2016
Yttrande över remiss "Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" SAN-0176/2017
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 september 2017 SAN-0189/2017
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 december 2016 SAN-0188/2017
Förslag till sammanträdesdagar för social- och arbetsmarknadsnämndens utskott 2018 SAN-0192/2017
Förslag till social- och arbetsmarknadsnämndens integrationsutskotts sammanträdesdagar 2018 SAN-0194/2017
Ledamotsinitiativ - Assistansen. Väckt av Jesper Wiklund (V) SAN-0201/2017
Bilaga Kritisk kvalitetsfaktor (KKI) till social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan med budget 2018 SAN-0134/2017
Delegationsbeslut 2017-10-09 - 2017-11-08 SAN-0183/2016