Social- och arbetsmarknadsnämnden

Titel Diarienummer
Kallelse till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 SAN-0183/2016
Anmälningsärenden
Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den sista augusti 2017 SAN-0107/2017
Uppföljning av social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan per den sista augusti 2017 SAN-0110/2017
Yttrande över remiss "Nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad" SAN-0094/2017
Yttrande över motion "Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V)" SAN-0072/2017
Svar på medborgarförslag "Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn" SAN-0073/2017
Yttrande över remiss "Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)" SAN-0121/2017
Fastställande av social- och arbetsmarknadsnämndens arkivorganisation SAN-0099/2017
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2017 SAN-0147/2017
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 juni 2017 SAN-0148/2017
Auktorisation av gymnasial vuxenutbildning SAN-0145/2017
Hantering av studiestartsstöd SAN-0141/2017
Återrapportering av målgruppsanalys och inventering av arbetsmarknadsinsatser SAN-0110/2016
Social- och arbetsmarknadsnämndens representanter till pensionärsrådet SAN-0068/2017
Social- och arbetsmarknadsnämndens representanter till kommunala rådet för funktionshinderfrågor SAN-0156/2017
Delegationsbeslut 2017-08-17 -2017-09-13 SAN-0183/2016