Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde 23 oktober 2017 KS-0642/2016
Information om planbesked för byggnation av enfamiljshus/villa på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Ursvik, Sundbyberg KS-0334/2017
Information inför beslut om programsamrådsredogörelse och ställningstagande inför fortsatt arbete med planprogram för Sundbybergs nya stadskärna KS-0060/2015
Information om idékoncept för genomförande av stadsutveckling i Hallonbergen, ställningstagande till avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Hallonbergen 1 AB, 2 AB och 3 AB för fastigheterna Bollspelaren 1, Kartan 1 och Terränglöparen 11 KS-0002/2017
Information om planbesked för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11 och del av TERRÄNGLÖPAREN 9 i stadsdelen Hallonbergen KS-0692/2017
Information inför beslut om antagande för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten PÄRONET 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad KS-0064/2015
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och K/B Päronet 2 avseende fastigheten Päronet 2 vid Grahamsvägen i Lilla Ursvik KS-0528/2017
Information inför beslut om antagande för detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad KS-0102/2017
Information om överenskommelse om exploatering och köpeavtal avseende Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne mellan Sundbybergs stad och Veidekke Bostad AB samt Stelleri Gul Fastighet 1 AB. KS-0697/2017
Information om återtagande av planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg. KS-0369/2016
Detaljplan för ändring av byggrätt och byggnadsvolym för utökat våningsantal på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 och del av Sundbyberg 2:30 - beslut om samråd KS-0452/2016
Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträdesdagar 2018 KS-0658/2017