Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 22 maj 2017 KS-0642/2016
Tilläggslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde den 22 maj 2017 KS-0642/2016
Information om planbesked för kontorsändamål på del av fastigheten Sundbyberg 2:30, Enköpingsvägen/Ursviksvägen, Sundbybergs stad KS-0267/2017
Information om investeringsprojekt 90900 omgestaltning av Enköpingsvägen till stadsgata – utökad investeringsram för förstudie och planprogram KS-0276/2016
Information om planbesked för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 1, SKYTTEN 8, SUNDBYBERG 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet i Rissne KS-0343/2017
Information inför beslut om antagande för detaljplan för returpark inom STÄLLNINGSMAKAREN 2 och del av SUNDBYBERG 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad KS-0049/2015
Information inför beslut om antagande för detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad KS-0500/2014
Information om överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Rissneledsdelen vid Rissneleden i korsningen med Lavettvägen i Rissne KS-0340/2017
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Lådmakaren 4 mellan Rissneleden och Ulvsundavägen i Rissne KS-0341/2017
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, skola Lådmakaren 3 vid Rissneleden mellan Lavettvägen och Kavallerivägen i Rissne KS-0342/2017
Information inför beslut om antagande för detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad KS-0052/2015
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende fastigheten Bävern 2, Storskogen i Sundbyberg KS-0109/2017
Detaljplan för nya bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne, Sundbybergs stad - beslut om utställning KS-0102/2017
Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 och ny parkeringsinfart för parkeringshus på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 - beslut om samråd KS-0375/2016
Upphävande av fastighetsplan för fastigheten DOMHERREN 21, Tulegatan i Sundbyberg - beslut om samråd KS-0553/2016
Information om avtal om fastighetsköp mellan Sundbybergs stad och Fortifikationsverket angående del av fastigheten Sundbyberg 2:26, vid Rissneleden i Norra Rissne. KS-0444/2017