Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträde den 20 april 2017 KS-0642/2016
Information om nuläge avseende stadsutvecklingen i Hallonbergen, Ör, Rissne och området Ekbacken KS-0296/2016
Information om Sundbybergs stads översiktsplan 2030 KS-0443/2016
Information om förslag till riktlinjer för grönytefaktor i Sundbybergs stad KS-0444/2016
Information om handlingsplan för utvecklingen av Hallonbergen och Ör 2017 KS-0190/2017
Information om markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren och Riksbyggen ekonomiska förening för del av fastigheterna Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30, Hallonbergen, Sundbybergs stad. KS-0257/2017
Information inför beslut om antagande för detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna GULMÅRAN 1 och TÄTÖRTEN 1, Kavaljersbacken i Ör, Sundbyberg KS-0065/2015
Information om tillbakadragande av planuppdrag för ändring av detaljplan för Kalkonen 1, Karlavägen 44. KS-0054/2015
Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg - beslut om samråd KS-0326/2016
Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten FRANSTORP 1, Franstorpsvägen 11-17, Lilla Alby i Sundbybergs stad - beslut om samråd KS-0441/2014
Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik - beslut om samråd KS-0479/2016