Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott

Titel Diarienummer
Kallelse och föredragningslista till kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde 20 mars 2017 KS-0642/2016
Närvarorätt för förvaltningschef vid exploaterings- och hållbarhetsutskottets sammanträden 2017 KS-0642/2016
Information om ny- och påbyggnation på fastigheten SPIKEN 11-12, Järnvägsgatan 54-56, Sundbybergs stad KS-0062/2015
Information om nuläge avseende kommunkoncernens fastighetsstruktur och fastighetsbestånd och dess betydelse för stadsutvecklingen KS-0296/2016
Information om Årets byggnad i Sundbyberg KS-0075/2017
Information om beslut om att godkänna förstudie avseende Kv. Kabeln i centrala Sundbyberg vid Löfströms allé. KS-0144/2017
Information inför beslut om antagande för detaljplan för nya kontors- och verksamhetslokaler på fastigheten Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg KS-0063/2015
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Nisseshus Nr 1 HB avseende Kronan 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan, Ekensbergsvägen, Prästgårdsgatan och Tallgatan i centrala Sundbyberg. KS-0145/2017
Information om beslut om att godkänna förstudie avseende Kv. Kronan för del av Sundbyberg 2:17 vid Sturegatan. KS-0143/2017
Detaljplan för nybyggnad av bostäder på fastigheten BÄVERN 2 och del av fastigheten SUNDBYBERG 2:17, Vackra vägen/Friluftsvägen/Bergdalen i Storskogen, Sundbyberg - beslut om granskning KS-0052/2015
Detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik - beslut om granskning KS-0064/2015
Detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26 - beslut om granskning KS-0500/2014