Grundskole- och gymnasienämnden

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträdet 28 november 2017 GGN-0001/2017
Informationspunkt
Yttrande över remiss av förslag till tilläggsbudget 2018 – Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola GGN-0829/2017
Månadsrapport per sista oktober 2017 för grundskole- och gymnasienämnden GGN-0742/2017
Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass GGN-0743/2017
Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget 2018 GGN-0595/2017
Internkontrollplan 2018 för grundskole- och gymnasienämnden GGN-0762/2017
Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 GGN-0741/2017
Läsårsdata 2018/2019 samt datum för läsårsstart 2019/20 GGN-0735/2017
Gymnasieorganisation 2018/2019 GGN-0755/2017
Redovisning av uppdrag om nya arbetssätt GGN-0711/2017
Uppdrag att ytterligare förbättra mottagningen av nyanlända elever samt utreda samverkansmöjligheter GGN-0994/2016
Uppföljning av lovskolan 2017 GGN-0790/2017
Svar på revisionsrapport - granskning rörande stadens kompetensförsörjning GGN-0703/2017
Yttrande över samråd av översiktsplanen för Sundbybergs stad GGN-0343/2017
Revidering av grundskole- och gymnasienämndens delegationsordning GGN-0701/2017
Revidering av regelverk kring resestipendier till Sundbybergs bästa lärare GGN-0710/2017
Yttrande över samråd för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård GGN-0770/2017
Ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Lyssna på lärarkåren - mer fokus på undervisning GGN-0754/2017
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 28 november 2017 GGN-0001/2017
Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Inför ett skolråd i Sundbyberg GGN-0830/2017
Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Värna kompetens och delaktighet GGN-0831/2017