Grundskole- och gymnasienämnden

Titel Diarienummer
Kallelse med föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 GGN-0001/2017
Informationspunkt
Tertialrapport 2 2017 GGN-0642/2017
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2017-05-01 -- 2017-08-31 GGN-0576/2017
Rapport gällande aktivitetsansvaret i Sundbyberg vårterminen 2017 GGN-0581/2017
Revidering av medarbetare som ska representera grundskole- och gymnasienämnden i Sundbybergs stads pensionärsråd GGN-0580/2017
Yttrande över motion - Centrala riktlinjer mot mobbning GGN-0046/2017
Yttrande över motion - Högre digitala ambitioner GGN-0048/2017
Yttrande över remiss av rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola GGN-0577/2017
Yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) GGN-0579/2017
Yttrande över samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad GGN-0343/2017
Yttrande över samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad GGN-0344/2017
Yttrande över samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg GGN-0345/2017
Grundskole- och gymnasienämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen GGN-0596/2017
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 19 september 2017 GGN-0001/2017