Grundskole- och gymnasienämnden

Titel Diarienummer
Föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 GGN-0001/2017
Informationspunkt
Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 2019-2020 GGN-0142/2017
Uppdrag att utreda den framtida skolbiblioteksservicen GGN-0110/2017
Yttrande till Skolinspektionen över etablering eller utökning av fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor samt byte av huvudman inför läsåret 2018 GGN-0124/2017
Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2017 GGN-0180/2017
Yttrande över medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen) GGN-0090/2017
Yttrande över medborgarförslag - Kompetensutveckling/inspiration/workshop för skolans pedagoger GGN-0092/2017
Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga GGN-0093/2017
Yttrande över motion - Att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet GGN-0045/2017
Yttrande över motion - Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro GGN-0047/2017
Svar på ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Ge Örskolan mer utrymme GGN-0104/2017
Yttrande över detaljplan för fastigheterna LÅDMAKAREN 3, LÅDMAKAREN 4 och del av Sundbyberg 2:26, Sundbybergs stad. GGN-0165/2017
Yttrande över detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad GGN-0166/2017
Yttrande över detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad. GGN-0167/2017
Yttrande över remiss Sundbyberg stads strategi för digitalisering - för yttrande senast den 30 april 2017 GGN-0168/2017
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 18 april 2017 GGN-0001/2017
Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Se över delegationsordningen kring upphandlingsbeslut GGN-0211/2017