Idrott, grönska och nya bostäder – Råsta-Örvallen utvecklas

Råsta-Örvallen utvecklas till ett levande och attraktivt område för boende, idrott och rekreation. Visionen för Råsta-Örvallen är att skapa ett område där vatten, grönska, rörelse och bebyggelse samspelar på ett hållbart sätt.

Råsta-Örvallen ska bli ett område där idrott, vatten, grönska och bebyggelse samspelar på ett sätt som ger nytta för både människor, djur och natur. Norra Råstabäcken och Råsta gård bildar områdets hjärta med porlande vatten, myllrande grönska och rekreativa mötesplatser.

Omkring hjärtat bildar idrottsytor och bostadskvarter områdets pulsåder som gör området levande under en större del av dygnet. Bebyggelsen anpassas efter områdets förutsättningar och livet mellan husen uppmuntras genom aktiva bottenvåningar och multifunktionella ytor. På så sätt är Råsta-Örvallen är ett hållbart, levande och attraktivt område för dem som bor, verkar och vistas där.

Förslaget ger möjlighet till cirka 680 nya bostäder, förskola, mobilitetshus, idrottsytor, gator, torg, park och teknisk infrastruktur. Idrottsytorna består av ishall, idrottshall, rackethall, fotbollsplaner/basebollplan och spontanidrottsytor.

Utveckling i tre etapper

Förslaget har delats upp i tre utbyggnadsetapper där allmänna intressen är prioriterade.

  • Etapp 1 består av dagvattendammar, pumpstation, park och bussgata. Den första etappen bedöms vara färdigbyggt år 2030-2032.
  • Etapp 2 består av ishall, idrottshall, fotbollsplaner/basebollplan, spontanidrottsytor, gata och torg. Etapp 2 kan vara färdigbyggd samtidigt som etapp 1, men är beroende av att pumpstationen är i bruk.
  • Etapp 3 omfattas av bostäder, förskola, mobilitetshus, rackethall, gator och torg. Etapp 3 bedöms vara färdigbyggd efter år 2032 och är liksom etapp 2 beroende av att pumpstationen är i drift.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram redovisar på ett översiktligt sätt den tänkta fysiska strukturen för ett avgränsat område inom kommunen. Syftet med ett planprogram är att tydliggöra vad stadens långsiktiga planering innebär för det utvalda programområdet.

Planprogrammet ska uttrycka kommunens utgångspunkter, vilja, mål och avsikter med ett område samt ange förutsättningar för kommande detaljplanearbete.

Läs mer och ta del av hela planprogrammet

Läs mer om Råsta-Örvallen och ta del av hela planprogrammet via nedan länk.

Örvallen - idrott och park - Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 4 juli 2024