Kommunstyrelsen 11 april 2023

Den 11 april hölls årets tredje sammanträde med kommunstyrelsen.

Under mötet diskuterades bland annat:

  • Kommunstyrelsen hanterade Sundbybergs stads årsredovisning för år 2022. Den samlade bedömningen är att kommunfullmäktiges mål och uppdrag i huvudsak har uppnåtts under året. Dessutom har flera beslut för att uppnå en bättre ekonomisk hushållning fattats. Exempelvis har staden inrättat en innovations- och hållbarhetsfond för att på bästa sätt lägga grunden för ett hållbart Sundbyberg.
  • En revidering av tomträttsavgälderna för flerbostadshus i Sundbybergs stad hanterades för att uppnå en sammanhållen avgäldsmodell i paritet med närliggande kommuners nivåer. Detta för att säkerställa en rättvis och hållbar ekonomisk utveckling för staden.
  • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en revidering av avgifterna för felparkering. Detta för att öka trafiksäkerheten för gångtrafikanter, cyklister och bilister. Likaså är bedömningen att förslaget skulle leda till en bättre framkomlighet och tillgänglighet.

läs mer om sammanträdets ärenden här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 april 2023