Kommunstyrelsen 13 mars 2023

Den 13 mars hölls årets andra sammanträde med kommunstyrelsen.

Under mötet diskuterades bland annat:

  • Kommunstyrelse hanterade en uppdaterad krisberedskapsplan för mandatperioden 2023 – 2026. Krisberedskapsplanen anger riktningen för stadens arbete före, under och efter olika typer av samhällsstörningar eller allvarliga eller extraordinära händelser. Den uppdaterade planen har ett utökat fokus på att återuppta en planering för det civila försvaret i enlighet med riksdagens beslut att återinföra denna år 2015.
  • Inrättandet av en innovations- och hållbarhetsfond för att stimulera strategiska framtidsinsatser genom effektivare och smartare lösningar. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det förväntade överskottet för år 2022 används för att inrätta fonden, något som redan görs i flera andra kommuner.
  • Utvidgning av Lotsjön-Golfängarnas naturreservat i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019 med plan 2021. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att utvidga naturreservatet för att på lång sikt tillgodose behovet av områden för friluftslivet och på bästa sätt säkra att värdefulla naturmiljöer bevaras.

Här hittar ni mer information för sammanträdet. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 mars 2023