Skötsel och underhåll av parker, naturreservat och längs gångstråk

Stadsmiljöavdelningen genomför årligen gallringar och slyröjningar i parker, grönområden och längs gångstråk.

Ofta är syftet att skapa bättre sikt och ökad trygghet där många människor rör sig. Det är också vanligt att vi röjer sly och gallrar i skogsmiljöer för att värna värdefull natur och gynna de växter och djur som behöver en ljusare och luftigare miljö för att trivas. Ibland gallrar vi för att skapa lekmiljöer, skönhetsupplevelser eller för kulturhistoriska värden.

Under 2023 kommer vi att göra fler insatser än vanligt, bland annat:

  • i Golfängarna-Lötsjöns naturreservat
  • vid Ekbacken
  • i Rissne
  • längs norra Råstabäcken vid Enköpingsvägen
  • i Igelbäckens naturreservat
  • längs Bällstavikens strandpromenad

Gallring och röjning är nödvändigt i skötseln av stadens grönska. Utan det blir det snabbt otryggt, och uppskattade skogspartier växer igen. Vid arbetena försöker vi friställa äldre och grova träd. Vissa buskar kan sparas för att gynna det vilda djurlivet.

Genom nyplantering av träd och naturlig återväxt jobbar vi för att det ska finnas minst lika mycket grönska i våra parker och grönområden i framtiden som idag.

Här kan du läsa mer om stadens natur och parker.

Senast uppdaterad 2 februari 2023