Parkering - dynamiska servicetider

Vi försöker hela tiden förbättra möjligheten att använda gaturummet mer effektivt. Under juli månad är behovet av service och drift av gatorna mindre och vi planerar därför att ta bort servicetiden då.

Parkeringsskylt med nya regleringen

Under 2021 togs ett politiskt beslut om att samhällsbyggnads-och serviceförvaltningen skulle se över möjligheten för införande av dynamiska servicetider. Syftet var att skapa ett flexibelt gaturum med en effektivare markanvändning.

Utifrån en utredning om att reglera gatan så att det ska kunna nyttjas mer effektivt utan att försämra gatudriften, har följande förslag tagits fram:

  • förkorta servicetiden på de gator där det är möjligt
  • undanta juli månad från servicenätter

Det första steget i processen är att servicetiden tas bort nattetid under juli. Detta kommer att genomföras inför den 1 juli 2022.

Förändringen påverkar centrala Sundbyberg. Under hösten fram till den 1 november kommer servicetider som är gällande kl. 8-16 att justeras till förmiddagar kl 8-12 respektive eftermiddagar kl 12-15 på det sträckor som det är möjligt. Detta kommer att påverka Brotorp, centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Lilla Ursvik, Storskogen och Stora Ursvik.

Vissa gator har högre behov av tillgänglighet och framkomlighet och kommer därmed inte att regleras om. Detta gäller bland annat för bussgator.

Här hittar du frågor & svar om ändringarna.

Senast uppdaterad 27 juni 2022